İKİ YILDA CİROYU 2’YE KATLAYACAK

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Zeplin Car, 2001 y l nda in aat mühendisi Hakan Sevim taraf ndan Antalya’da kuruldu. Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren irket, a rl kl yabanc oyuncular n yer ald pazarda ilk Türk oyuncu olarak, özellikle dü ük maliyet stratejisi ve yenilikçi hizmet modelleriyle daha atak bir oyun bir plan yla hareket etmeye çal t . Sektörde kurumsal günlük araç kiralama alan na odaklanarak da rekabette farkl la may tercih etti.

Zeplin Car, kurulu undan itibaren en önemli ata ise 2005 y l nda stanbul ofisini açarak ya ad . Ticaretin merkezinde yer almas , irkete y ll k yüzde 46 civar nda bir büyüme h z kazand rd . Beraberinde Türkiye’nin 20 ilinde “Zeplin Kurumsal Üyelik Sistemi Projesi”ni uygulamaya koymas yla birlikte u anki büyüklü üne ula mas n sa layan yolculu u h zland .

Kurumsal Üyelik Projesi ile kurumlara cari hesap açarak personellerinin tüm Türkiye’de gerçekle tirecekleri seyahatlerinde günlük araç kiralamalar na imkan tan d klar n anlatan Zeplin Car Yönetim Kurulu Ba kan Hakan Sevim, “Uzun yola irket arac yla gitmek zorunda kalan birçok kurum bu yöntem sayesinde ula mda uçak kullan rken, ihtiyaç duyduklar nda da istedikleri noktadan günlük ya da saatlik araç kiral yorlar. Bu sistemde bütün kullan mlar ay sonunda irketlere faturaland r l yor. Bu irketlere büyük maliyet avantaj sa l yor” diye konu uyor.

Bugün kendisine ait 4 bin 300 araçl k bir filoya sahip olan Zeplin Car, 40’a yak n franchising ofisiyle Türkiye sath nda 60 noktada hizmet sa l yor. Türkiye’de günlük araç kiralama sektöründe lider konumda bulunduklar n belirten Sevim, bundan sonra büyüme tempolar n n da yüzde 30-40 seviyesinde devam edece ini söylüyor. “2013 y l ciromuz 66 milyon TL idi. Bu y l sonunda 90 milyon TL’lik bir ciroya ula aca z. 2015 hedefimiz ise 120 milyon TL’lik bir ciro. Araç say m z da bu do rultuda artacak” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.