MARKA ALGISINI NASIL YÜKSELTECEK?

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Türkiye deri sektörü 23 bin i letmede toplam 400 bin ki iyi istihdam eden ve 4,5 milyar dolar ihracat olmak üzere iç tüketimle birlikte 5 milyar dolarl k hacme sahip bir sektör. Toplam üretiminin yüzde 90’ n ihraç eden sektörün, en büyük pazarlar ise Avrupa Birli i ülkeleri. Türkiye Deri Vakf (TÜRDEV) Ba kan Ruken M zrakl , geçti imiz y l sektörün toplam ihracat n n yüzde 33,9’unu AB ülkelerine gerçekle tirdi ini belirtiyor.

Türkiye deride sadece ihracatta güçlü bir ülke de il. Haz r giyimde oldu u gibi deride de birçok uluslararas dev marka koleksiyonunu Türkiye’de üretiyor. M zrakl da bu gurur verici tabloda sektörün moda markas olarak daha üst konuma ta nmas gerekti ini savunuyor. Özellikle halihaz rda dünyada kendini ispat etmi markalara yenilerin eklenmesi için yönetim kurulu üyesi oldu u Deri Tan t m Grubu (DGT) olarak da pek çok çal ma gerçekle tirdiklerini söylüyor. Vogue Uomo talya ile i birli i içinde haz rlanan Türk deri sektörünün tan t m na yönelik “Art Book”un bu çal malara güzel bir örnek oldu unu anlat yor. Art Book’ta, Vogue talya’n n seçti i Türk tasar mc lar Bora Aksu, Hakan Y ld r m, Zeynep Tosun, Gül A , Asl Filinta, Tuba Ergin, Ece Gözen ve Emre Erdemo lu ile birlikte çal ld . Bu tasar mc lar sektörden deri konfeksiyon, ayakkab ve saraciye irketleri ile e le tirilerek tamamen Vogue talya için özel bir koleksiyon haz rlad . Ortaya ç kan 100 sayfal k kitap eylül ay nda Vogue Uomo/ talya ile birlikte da t ld .

DGT olarak Londra, Paris, Milano ve New York moda haftalar nda yer alan ve koleksiyonlar nda deri kullanan Türk tasar mc lara da destek verdiklerini belirten M zrakl , “Sektörün moda alg s n yükseltmek için yap lan önemli çal malardan birisi de tasar mc Hatice Gökçe ile i birli i içinde gerçekle tirilen Leather Age – Anatolia projesi oldu. APLF Hong Kong Fuar ’nda tasar mc Bora Aksu taraf ndan gerçekle tirilen ‘Future Travellers’ enstalasyonu, yine APLF’de tasar mc Ümit Ünal taraf ndan gerçekle tirilen ‘Artcore’ çal mas sektörü yükselten çal malar aras nda” diye konu uyor.

Tüm bu çal malarla Türkiye Deri Vakf , imaj yla birlikte sektörü büyütme pe inde ko uyor. 2023 y l nda 10 milyar dolarl k ihracat hedefleri oldu unu hat rlatan M zrakl , öyle devam ediyor: “Bu hedefe do ru çal rken moda ve tasar m odakl çal malara a rl k verece iz. AR-GE’ye daha fazla önem verip, ürün farkl la t rma alan nda yapaca m z çal malarla daha yenilikçi ürünler ortaya ç kararak ‘Made in Turkey’ alg s n daha da yükseltebilir ve markalar m z dünya s ralamas nda üst s ralara ta yabiliriz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.