“YEN PAZARLAR GEL YOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Sektör markala ma konusuna a rl k verirken ihracat pazarlar nda çe itlemeye gitmeyi de ihmal etmiyor. Rusya ve talya’n n her zaman oldu u gibi ba l ca hedef pazarlar olmaya devam edece ini belirten M zrakl , “Önümüzdeki dönemde yeni pazarlar olarak ba ta Çin ve Japonya olmak üzere Uzakdo u’da pazar pay m z art rmak istiyoruz. Özellikle bu pazarlarda sektörümüzün moda-marka alg s n n alt n çizen çal malar yap l yor. Bu vesileyle gerek bu pazarlarda gerek global deri sektöründe pazar pay m z n art r lmas hedefleniyor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.