OYUNCAK DEVİNİN YENİ TÜRKİYE PLANI

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

0 y ll k bir geçmi e sahip olan markal oyun ve e lence devi Hasbro, bugün 170 ülkede 5 bin 500 çal an yla y lda 4 milyar dolarl k bir ciro yarat yor. 30 y l önce bir distribütör arac l yla Türkiye pazar na giri yapan irket, 2001 y l nda ülkede tüm operasyonlar yla faaliyet göstermeye ba lad . Böylelikle Türkiye pazar na giri yapan ilk uluslararas oyuncak irketi olduklar n belirten Hasbro Türkiye Genel Müdürü Cyrille Guerin, o günden bugüne y ldan y la yüzde 25’in üzerinde bir büyüme ile yola devam ettiklerini söylüyor. “Hasbro’nun bu y l Türkiye’de 30’uncu y l n kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hasbro’nun oyun ve oyuncak pazar nda Türkiye’nin lider irketlerinden biri oldu unu söyleyebiliriz” diyor.

Hasbro, tüm markalar yla Türkiye’de y lda 5 milyondan fazla oyun ve oyuncak sat gerçekle tiriyor. Türkiye’de pazar n 3’te 2’sinin hala markala mam , kurumsalla mam bir yap da oldu una dikkat çeken Guerin, bunun da pazar n büyümesi için muazzam bir potansiyel anlam na geldi ini ifade ediyor.

2014’ün Hasbro Türkiye aç s ndan nas l bir y l oldu una gelince… Guerin bu y l n iyi bir y l oldu u görü ünde. “Örne in Transformers serisinin 4’üncü filmi Kay p Ça , Türkiye’de 740 bin ki i taraf ndan izlendi ve bu y l n en çok izlenen 10 filmi aras na girdi. 2015’e bak ld nda Hasbro markalar için önümüzde, sa lam pazarlama planlar yla desteklenen, son derece güçlü ve yenilikçi ürün geli tirme stratejilerini içeren harika bir y l var. Avatar ve Titanik’ten sonra tüm zamanlar n en yüksek gi e has lat n yapan The Avengers’ n (Yenilmezler) ikinci filmi ve Star Wars’un uzun süredir heyecanla beklenen 7’nci filmini de önümüzdeki y l izleyece iz” diyor.

Hasbro Türkiye, gelecek 5 y lda i hacmini 2’ye katlamay planl yor. Bunun kendisi için heyecan verici bir hedef oldu unu söyleyen Guerin, “ irketimiz Türkiye’de yat r ma devam etmek istiyor. Bu hedef için do ru strateji, do ru ürün ve do ru insanlara sahip oldu umuzu dü ünüyorum. Seçilen markalara odaklanmam z ba ar m z n temel anahtar ” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.