Yeni Karamürsel Ma azalar aile irketleri için önemli bir ders

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU - M. RAUF ATE rates@capital.com.tr www.sirketdoktoru.net twitter.com/sirketdoktoru

kim ay içinde GY AD’ n Aile irketleri etkinli i vard . Panellerden birinin konusu “ili kiler” idi. Bu paneli ben yönettim ve aç l ta unu belirttim: “Aile irketlerinde en önemli faktör, ili kilerdir. Onun d ndaki her ey klasik irket yönetimidir. li kileri iyi yönetti inizde, ba ar n n önü aç l r.”

Devam nda konu mac lardan dinlediklerim de benzer mesajlar içeriyordu. YKM Ma azac l k irketini kuran ve yöneten aileden Saruhan Tan’ n konu mas , bu konuya iyi bir örnekti. Türkiye’nin en eski çok katl ve zincir ma azac l k i ine sahip olan YKM, bir süre sonra aile içi sorunlar ya am , en sonunda Boyner Ma azac l k taraf ndan sat n al nm t . Saruhan Tan, bu tabloyu, önemli ölçüde “ili kilere” ba l yor ve u ba l klara dikkat çekiyor:

1. Birkaç aile bir arada irketi yönetmeye çal t k. Babalar, day lar, halalar, ye enler ve kuzenler hep bir aradayd k.

2. Biz üçüncü ku akt k ama 1’inci ve 2’nci ku akla birlikte i i yönetiyorduk. Böyle bir irket ender rastlan r. Ya ad m z sorunlar nedeniyle irketi 4’üncü ku a a geçiremedik. Dünyada da 4’üncü ku a a geçiremeyen irket oran yüzde 96 düzeyinde.

3. Aile irketlerinde güven çok önemli… ‘Ailem bana bunu yapmaz” demeyin. Her türlü davran la kar la man z mümkün. Kalabal k ailelerde duygusall k, menfaatler ve beklentiler devreye girebiliyor. e bak farkl oluyor.

4. Her bireyin beklentisi çok farkl . Bu beklentilere uygun zemin yaratmay nca sorun ç k yor. Sadece çal ana de il, aile d ndan çal anlara da menfaat sa layan bir sistem olu turmak gerekiyor.

5. Bir de çal an, ancak gerçekte çal mayanlar irkete zarar veriyor. irkete kat lmaya bir düzen getirmek laz m.

6. Özellikle kalabal k ailelerde “kurucuya” büyük i dü üyor. Bu delegasyonu hayattayken onun yapmas laz m. kinci, hatta en önemlisi, üçüncü ku akta mutlaka bir veliaht seçmesi gerekiyor.

7. Belli bir büyüklü e ula t ktan sonra aile bireylerinin günlük operasyonlardan çekilmesi çok hayati önem ta yor.

8. Ego çok önemli… E er egolar iyi yönetilmezse y llar n birikimlerinin de katk s yla irketlerde depremler olu abiliyor. Bu durumda kararlar, egolara teslim oluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.