Küçük gruplar n büyük gücü

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

Son y llarda ortaya ç kan büyük irketlere, sars c yeniliklere ve teknolojilere bakarsan z, tamam n n küçük gruplardan ç kt n görürsünüz… Twitter’ n kurucusu Biz Stone’un kitab nda da bunu gördüm. Whatsapp’ n kurucusunun öyküsünü de okumu sunuzdur. Küçük gruplar, büyük de i imleri ba latmak için en uygun topluluklar olu turur.

“Zero to One” adl kitab n yazar ve Twitter, PayPal gibi çok say da irketin yat r mc s olan Peter Thiel’in söyle isini okuyunca bu konuya rastlad m. O da konuya çok iyi bir noktadan yakla m , payla mak istedim: “Ben asl nda de i imin küçük gruplarda, küçük irketlerde olanlar ndan yanay m. Tek ki ilik çabalara üpheyle bakar, kitlesel hareketlerden de üphelenirim. te bu yüzden Silikon Vadisi merkezli küçük teknoloji irketlerini ve ABD Anayasa Kongresi’ni çok seviyorum. Orada bir araya gelmi ve belirli bir amaç etraf nda birbirine kenetlenmi insan grubu vard r. Teoride her eyin hükümetler, büyük irketler, kâr amac gütmeyen büyük kurulu lar gibi mevcut organizasyonlar içinde çözülmesi gerekir. Oysa yeni küçük organizasyonlar n kurulmas na her zaman ihtiyaç vard r. Çünkü büyük organizasyonlardaki prosedürler her eyi a r ekilde yava lat r.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.