150 bireylik bir aile nas l yönetiliyor?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

GY AD’ n “Aile irketleri” toplant s nda benim yönetti im paneldeki di er konu mac ise Kadoo lu Grubu’nun CEO’su ve TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi olan Tarkan Kadoo lu idi. 1974 do umlu olan Kadoo lu, 22 ya nda grubun ba na geçti. 150 ki iden olu an, neredeyse çal ma ya na gelmi herkesin aile i inde oldu u, büyük bir grubu/ili kiler a n yönetiyor. Onlarda da 3 ku ak bir arada çal yor. Yazmas kolay ama 150 birey, 150 ayr beklenti ve ili ki yönetimi… Bu nedenle çok önemli bir örnek olarak görüyorum.

Onun deneyimleri de benim için oldukça dikkat çekici oldu. unlar not ettim:

1. Bir aile anayasas haz rlad k. Burada herkesin görevlerine, kurallar m za ve beklentilerimize yer verdik.

2. Mutlaka her aile bireyinin bir i e bakmas n sa l yoruz. Ancak, mümkün oldu unca aile bireylerini de i ik i lere, de i ik co rafyalara da t yoruz. Bütün aile bireylerini ayn binaya koyarsan z, sorun ç kar diye dü ünüyoruz. 3. u anda ailede daha çok erkekler i in içinde, ablalar m z i e dahil de il. Ancak, yeni ku ak daha farkl geliyor, k zlar da i e dahil ediyoruz.

4. Aile ayda bir toplan r, durumu gözden geçirir, kararlar al r. Bir de y ll k toplant m z vard r. Babam n ve aile büyüklerinin kat l m yla gerçekle ir. Orada kurucumuz dinler, ortaya ç kan sorunlar orada çözer, büyük kararlar al r.

5. Önemli sorunlar ortaya ç k nca pedere gideriz, o bize yol gösterir. Yüzde 99 çözüm sa lan r ve d ar ç kar z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.