56 ülkenin gündeminde ne var?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

Dr. Richard Shrapnel, Avusturalya merkezli Pitcher Partners irketinin k demli ortaklar ndan… Geçti imiz günlerde “21’inci Yüzy lda Veliaht Haz rlama” adl bir ara t rma yay nlad . 56 ülkeden 2 bin 650 aile bireyini kapsayan bu ara t rmada, özellikle aile irketlerinin i lerine ve bireylerine bak ndaki de i im benim dikkatimi çekti. Dr. Shrapnel ile e-posta arac l yla ileti im kurdum, baz dü üncelerini payla t . Ara t rma ve Dr. Shrapnel’den ald m bilgileri birkaç ba l kta payla mak istiyorum:

1. Günümüzün ko ullar nda ortaya ç kan yeni ko ullar ve beklentiler, birçok aile irketi için “meydan okuyucu” bir belirsizli e yol aç yor.

2. Çok say da aile, irketlerini satmay da bir seçenek olarak görmeye ba lad . Ara t rmaya kat lanlar aras nda bunun oran yüzde 73,6’y buluyor.

3. Aileler giderek daha fazla oranda “Çocuklar n yapmas için bu do ru bir i mi” sorusunu ortaya at yor. Çocuklar n niteliklerinin de erlendirilmesine yönelik bir e ilim öne ç kmaya ba l yor.

4. Ya ve cinsiyet önyarg lar ise hala yayg n. Ama k zlara yer verme oran giderek art yor. Ara t rmaya kat lanlar n yüzde 69,2’si “en az ndan 1 k z n” irket yönetiminde de erlendirildi ine dikkat çekiyor.

5. Aile i inin/miras n n, çocuklar taraf ndan kesinlikle devam ettirilmesi gereken bir unsur oldu una eskisi kadar inan lm yor. Yüzde 73,5’lik bölüm, bu görü e kat l yor. “ , aile taraf ndan devam ettirilmese de olur” deniliyor.

6. Bütün bunlara ra men kat l mc lar n yüzde 60’l k bölümü irketin ailenin elinde kalaca na inan yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.