& ek lec N ge LE ŞÖ

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? - Önümüzdeki 5 yılda bugünkü ölen’i, iki katına çıkarma hedefimiz var. 5 yıl içinde, 1,5 milyar TL’yi geçece iz. Yeni kategorilere girme hedefimiz var. Yurtdı ı iç piyasa a ırlı ımız, u anda yüzde 40 iç, yüzde 60 yurtdı ı eklinde. Bunu yüzde 50-50 yapmak

2006 y l na kadar ihracat odakl bir irketti. Son 13 y lda ise iç piyasaya h zl bir giri yapt . Pazarda önemli oyuncular aras ndan s yr lmay ba ard . Baz kategorilerde liderli i yakalad , baz kategorilerde ise h zl takipçi oldu. ölen’in kurucusu ve yönetim kurulu ba kan irketin kuruldu u günden bu yana, yani 25 y ld r hep çift haneli büyüdü ünü söylüyor. Bu süre zarf nda tek bir y l bile kâr etmeden kapatmad klar n belirtiyor. Özellikle son dönemde iç piyasada yakalad klar ba ar n n s rr n ise sat , pazarlama, AR-GE üçgenindeki güçlü ileti ime ba l yor. Ni alanlara girip son teknolojiye yat r m yapmalar na ve yeni ürünlerle pazarda fark yaratmalar na da vurgu yap yor.

smail Çoban, h zl tüketim sektörü gibi zor ve güçlü oyuncular n oldu u bir sektörde, özellikle son 10 y lda nas l ata a kalkt klar n anlatt .

“Niş alanlar kazandırdı”

İHRACATLA BAŞLADIK

Biz 25’inci y l m z kutluyoruz. lk ba lad m zda ihracat odakl bir irkettik. 2006 y l nda iç pazara yönelmeye ba lad k. Ancak oturmu bir sat ve pazarlama a m z yoktu.

ölen’i ilk kurdu umuzda enflasyon çok yüksekti. Satt m z n vadesi gelinceye kadar zarar ediyorduk. hracatta ise küçük kârlarla çal yor dahi olsak o kârl l yitirme riskimiz yoktu. Ne dü ünüyorsak cebimize o kal yordu. Bu nedenle ihracata odak- land k. Do ru da bir dü ünceydi. Bu sayede krizlerden etkilenmeden ilerledik. Daha sonra irket büyüdükçe, büyük rakamlar ihraç etmek, farkl pek çok ülkeyi yönetmek zorla t . 2006 y l nda iç pazara da yönelmeye karar verdik.

SEKTÖR ÇOK BÜYÜK

Türkiye’de bizim sektörümüzün büyüklü ü 7 milyar TL. Dünyada da bu sektörün hacmi oldukça büyük. Bu büyüklü ün içinde bir irketin kendisine yer açmas oldukça zor bir i . Bunu ba armak için de farkl l klar yaratman z laz m. Biz de buna odakland k. Lezzetimizi ayr t rarak tüketicinin daha önce görmedi i ürünler yaratt k. Ba ar y da buradan yakalad k. Sürekli yeni ürün geli tirdik. Bunun için de yüksek teknolojiye yat - r m yapt k. Dünyan n en iyi teknolojisini kulland k.

En yüksek teknolojiyle çal nca i ten anlayan, analitik dü ünen arkada lar aram za kat ld , insan kay-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.