“Teşvikler daha cazip olmalı”

Capital (Turkey) - - GÜNDEM - YASEMİN ERDOĞAN yerdogan@capital.com.tr

1 Son teşvik uygulamaları hazır giyimciyi gerçek anlamda destekledi mi? İlgi oldu mu? 2 Peki neden ilgi yok? Tekstilci için cazip

olmayan ne? 3 Yeni uygulama başladığından bu yana, tekstil ve hazır giyimde ne kadar teşvik alındı? Ne kadarı Doğu’daki 15 ili içine alan 6’ncı bölgeye oldu? 4 Sizce bu son teşvik sisteminde nerede

hata yapıldı?

SORUDA HAZIR GİYİM TEŞVİKLERİ Ocak 2012’den geçerli olmak üzere 2012 Haziran’da yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi, hazır giyim sektörünün yüzünü çok da güldürmemiş görünüyor. Özellikle Doğu’daki 15 ili kapsayan 6’ncı bölgeye dönük teşviklerin tekstil ve hazır giyim için anlamlı olmadığını söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı CEM NEGRİN, “Fikir güzel ama avantajlar yetersiz. Bu şartlarda kimse 6. bölgeye gitmez. Zaten gitmiyor da… Bulgaristan, Romanya hala yatırımcı için daha cazip” diyor. Peki 2,5 yılını dolduran yeni teşvik sisteminde hazır giyimcileri mutlu etmeyen noktalar neler? Nerede hata yapıldı, rakip ülkeler ne yapıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Cem Negrin’e sorduk. Aç kças en ba tan itibaren yeterli ilgi olmad . Sektör olarak te vikin 1 y l daha uzat lmas n istiyoruz. Bu y l sonunda bitecekti ama 2015 sonuna kadar uzat lmas n istiyoruz. Bu artlarda oralara ilgi gösterilmesi mümkün de il. En az ndan bizim sektörümüz için mümkün de il. Çünkü artlar yeterince avantajl de il. Ula m ve uzakl k ciddi mesele. Bunu 2 y l önceki konferans konu malar m zda da dile getirmi tik. “Bu te vikler düzeltilmezse kimse gitmez” demi tik. Ama ikna edemedik. Üzerine bir de I D meselesi eklenince oralara gitme konusu tamamen rafa kalkt . Türkiye genelinde, 2012 y l nda 4 bin 311 ve 2013’te 4 bin 985 adet toplam yat r m te vik bel- gesi al nd . Tekstil ve haz r giyim sektöründeki yat r m te vik belge say s 2012’de 665 ve 2013’te de 737 oldu. Bu Türkiye toplam n n yüzde 15’i kadar. Haziran 2012’den bugüne kullan lan 856 milyon TL tutar ndaki haz r giyim te vikinden ise sadece 189 milyon TL’si 6’nc bölgede kullan ld . Bu da yakla k yüzde 20. Ama imdi bu rakam n alt - na inece ini dü ünüyorum. Dünya devi Levi’s Bat ’daki tesisini kapat rken bu sunulan artlarda, “birazc k daha dü ük” vergi vermek için kimse oraya gitmez. Fikir güzeldi ama yap lanlar, sunulan avantajlar sektör için yetersiz kald . Belki ba ka sektörler için cazip olabilir, bilemiyorum. Ancak haz r giyim için yetersizdi. Bizim sektörümüzde uzak bölgelere gitmek zor, maliyetli ve dezavantajl d r. Çünkü Türkiye’de tekstil i ini çok h zl yap yoruz ve kalitemizle, h z m zla bu fiyata satmay becerebiliyoruz. Yani rekabet avantaj n kaliteyle ve h zla sa l yoruz. Ama 6’nc bölgeye gitti iniz anda, iki gün yolda kayb n z oluyor.

Bizim 6’nc bölge dedi imiz ve en cazip te vik

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.