10

Kom u ülkelerde haz r giyimciye sa lanan te vikler nas l?

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

Öncelikle Avrupa’ya daha yak nlar. Maa lar 200-250 Euro band nda. Türkiye’de de benzer, 300 Euro gibi. Ama oradaki i gücü deneyimli ve kalifiye. Oysa 6’nc bölgede öyle de il. Ayr ca Türkiye’nin verdi i arsa, bina gibi her türlü te viki o ülkeler de veriyor. Dolay s yla mü terimizin de Avrupal oldu unu dü ünürsek, ayn fiyatlarda bile olsa Avrupa’ya yak nl k nedeniyle o ülkelerde üretim yapmak 6’nc bölgede üretim yapmaktan daha cazip. Sonuçta oralardan 2 günde kamyonla mal n z gönderebiliyorken, di er tarafta 4-5 gün sürecek. Kontroller, duraksamalar… O nedenle Türk haz r giyimci de bu artlarda 6’nc bölgeye gidece ine Bulgaristan’a, S rbistan’a gidiyor. Sonuçta yat r mc neresi daha avantajl ysa oraya gider.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.