Süreklilik için güvenlik art

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

zla geli en özel güvenlik sektörü dünyada 100 milyar dolar n üzerinde bir hacme sahip. Türkiye’de güvenlik sektörünün bu y l 6,5 milyar TL (3 milyar dolar) büyüklü e eri mesi bekleniyor. Ülkemizde 1.600’ü a k n güvenlik irketi var. 270 bin 845 güvenlik görevlisi aktif olarak görev yap yor. Bu da istihdam say s na göre yüzde 16’l k büyümeye tekabül ediyor. Güvenlik alan nda dünyan n önde gelen kurulu lar ndan Securitas’ n, Türkiye Ülke Ba kan Murat Kösereiso lu, Türkiye’nin çok yak n bir gelecekte güvenlik görevlisi istihdam aç s ndan Avrupa lideri olaca na dikkat çekiyor. Güvenlik i in süreklili ini sa layan bir süreç. Baz irketlerin bir gün bile üretime ara vermesi milyonlarca liral k kay p anlam na geliyor. Bunun yarataca itibar kayb n da dü ünürsek, süreklili in önemini kavramak zor de il. Güvenlik hizmetinden beklenenler de her geçen y l bir öncekinin üzerine eklenerek art yor.

Hnas l bir strateji izleyeceklerini sordum. “Kolay Bankac l k” çözümleriyle dijital ça n h z na ayak uydurduklar n , inovatif yakla mlarla h zl ve pratik çözümler sunduklar n söylediler. Dijital ödeme sistemleriyle ilgili 5 önemli yorumda bulundular.

1. Dijitalle mek tek ba na yeterli de il. Telefonlar, saatler, dijital cihazlar kredi kart na entegre olacak, ancak güvenli kart sistemini yaratmak uzmanl k ve büyük yat r m gerektiriyor.

2. Dünyan n herhangi bir yerinde kart arac l yla bir al veri yap ld nda, sat c paras n alaca n biliyor. Markan n gücü, güven veriyor.

3. Bir ödeme sistemi kurmak veya banka olu turmak çok karma k i ler. Sadece tüketicilere sahip olmak bir kurulu un banka i lemlerini yapmas anlam na gelmiyor.

4. Bankalar ve Mastercard gibi ödeme sistemleri, kaynaklar n ve güçlerini i lemlerin h zl ve hatas z i lemesi için harc yor.

5. Örne in, Mastercard 30 bin banka, 40 milyon sat noktas , 2 milyar tüketiciden olu an bir a a sahip. Bu ba lamda Apple ve Google gibi yeni oyuncular n bu ölçe e eri mesi zor görünüyor.

Andrew Buckley

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.