Çin, Japonya ve Hindistan arasındaki yeni dengeler

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - IAN BREMMER Eurasia Group Ba kan @ianbremmer

Ukrayna krizi kaynarken, cihat yanl lar Irak ve Suriye’de ordular kurarken ve Ebola yay l rken, ola anüstü çalkant l bir döneme girdi imiz son derece aç k. Bat l hükümetler yang nlar söndürmeye çabal yor. Ancak bunlar n d nda benzersiz vaatler sunan bir bölge var. Çin, Japonya ve Hindistan’ n güçlü yönetimleri, e ine ender rastlan r ölçüde iyi bir uluslararas öykü haberi sunuyor.

Çin’de Xi Jinping, Japonya’da Shinzo Abe ve Hindistan’da Narendra Modi, ülkelerinde dönü türücü reformlar gerçekle tirmek için kariyerlerini ortaya koyuyor. Dikkati çeken bu liderlerin hiçbirinin kriz yüzünden harekete geçmeye zorlan yor olmamas .

Aral k 2012’de Shinzo Abe, son 10 y lda hiçbir Japon liderin sahip olmad bir deste e sahip olarak seçildi ve politik sermayesini, ülkesini 20 y ld r süren stagnasyondan kurtarmak için cesur bir parasal, mâli ve yap sal ekonomik reform olan Abenomi’yi hayata geçirmek için kulland . 2013’te ise Çin’de Xi Jinping iktidara geldi ve ekonomik reformlar yürürlü e koydu. Bu y l n May s ay nda ise Hindistan’da Narendra Modi’nin zaferi, y llard r görülmeyen büyüme oranlar için güçlü bir halk deste ini sa lad .

Her üç ülkede de beklentiler ve ayn ölçüde riskler hâlâ yüksek. Her üç lider de bu de i imlerden kayba u rayacak güç odaklar n n direni iyle ve kompleks ekonomilerin, liberalle menin çe itli formlar na kolayca uyum sa layamamas olgusuyla yüz yüze. Bat , bu üç liderden Ortado u, Bat Afrika ya da Do u Avrupa için fazla bir yard m beklememeli…

Çin, Japonya ve Hindistan liderlerinin her biri, di erinin ba ar s na ve istikrara yat r m yapm durumda. Eylülde Narendra Modi, Japonya ziyaretinden, Hint altyap s na 35 milyar dolarl k ya- t r m taahhüdüyle döndü. Çok geçmeden Modi, Xi Jinping’e ev sahipli i yapt ; geleneksel rakipler aras nda yeni bir ticari ba olu turacak altyap ya ve sanayi parklar na 20 milyar dolarl k Çin yat r m duyuruldu.

Çin ve Japonya aras ndaki tarihsel dü manl k, gerginlik konular nda beklenmedik bir kabarmay dikkate almay gerektirir. Pew Research’ün 2014 bahar nda gerçekle tirdi i bir anket, Japonlar n yüzde 7’sinin Çinlilere olumlu bakt n ve Çinlilerin de yüzde 8’inin Japonlara olumlu yakla t n gösteriyor. Kas m 2013’te Çin ve Japonya aras ndaki gerilimler t rmand ve Pekin, ilgili bölgede uçan uçaklar n Çinli yetkililer taraf ndan belirlenmi yönergelere uymas n gerektiren Hava Savunma Kimlik Tan mlama Sahas ilân etti. Takip eden ay Shinzo Abe, Yasukuni Tap na ’n ziyaret etti.

Yine de her iki taraf, tehlikeli bir h zlanmay önleme aray nda. Çin’de faaliyet gösteren 23 bin irketin 10 milyon Çinli i çisi var. Bu da her iki hükümete gerilimleri kontrol etmek için bir mant k alan sa l yor. Temmuzda Japonya, turist say s nda rekor k rd , art n büyük bölümü de Çinlilerden kaynakland . Hükümetler aras nda da daha çok toplant ya tan k olduk; Shinzo Abe’nin BM’de yapt konu ma a r ölçüde uzla mac yd .

Japonya ve Çin aras ndaki gerilimin zay flamas , çok daha fazla meydan okuyucu a ama içeren yurtiçi reform süreçlerine denk geldi. Shinzo Abe reformun ‘üç ok’una do ru vites yükseltmi ken, politik bile enlerini hiçbir ekilde jeopolitik gerilimler yüzünden mâli olarak hayal k r kl na ve a - k nl a u ratamaz. Xi Jinping rü veti engelleme yönünde güçlü ad mlar att ve önerdi i ekonomik de i imler nedeniyle köklü ve yerle ik ç karlar bulunan etkili Çinliler, ba kan n gündemini sorgulamaya ba lad . Her ba ar , konumlar ndan mahrum edilen Çinlilerin daha fazla engelleme çabas na yol açacakt r.

Xi, Abe ve Modi erken ba ar lar ya yor; ulusal reformlar n n kar la t engellerin üstesinden gelmeye odaklan rken, jeopolitik istikrars zl k konusunda pek istekli de iller. Sadece reformlarda tehlikeli yanl lar yap l rsa tehdit do abilir.

Reformlar n sendelemesi muhtemelen Çin’de ya anabilir. Hong Kong’taki kriz, Xi ile ilgili uzun vadeli riskleri gösteriyor. Protestocular n isteklerine boyun e erse di er ehirlerde tehlikeli bir emsal yaratabilir. Pekin, alternatif politik seslere müsamaha göstermekten çok bask uygulayacak ve Xi reformlar zorlad kça bu türden pek çok ses ortaya ç kacak.

Bununla birlikte, imdilik, dünyan n en önemli ekonomilerinin üçü kom ularla jeopolitik ili kilerini yumu ak tutmak istiyor. Daha büyük bir altüst olu dünyas nda, Bat l iktidarlar bu soluklanmaya alabildi ince süre vermeli...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.