10 başlıkta Bozer’in yükselme reçetesi

Capital (Turkey) - - LİDERLİK -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bir organizasyonda yükselmek birçok faktöre ba l . Kültür, kurumda nelere önem verildi i, çal an n i e yakla m gibi faktörler önemli. Ben i e katt m de ere, kar l kl güvene dayal ili kiler kurmaya, kendimi sürekli geli tirmeye odaklanmaya özen gösteriyorum. Türk yöneticilerin eksi i de il fazlas var. Her kültürün, yeti me tarz n n, ki ilik özelli inin beraberinde getirdi i avantajlar var. Birçok de i ik kültürden gelen insanla çal abilmeyi sevmek ve arzulamak önemli. Coca-Cola’n n mevcut özellikleri, her anlamda yüksek standartlarda çal may gerektiriyor. Bu kadar büyük bir irkette görü aç n z n son derece geni ve detay görme kabiliyetinizin geli mi olmas önemli. Payda say s n n fazla olmas ve bu payda larla kurulan ili kilerin dönem dönem son derece karma k hale gelebilmesi bir zorluk. Yapaca n z herhangi bir hamlenin fizibilitesini yapmak da oldukça zor olabiliyor. Di er taraftan bu kadar tan nan, de er verilen ve yayg n bir irkette çal man n avantajlar n da göz ard etmemek laz m. Birlikte çal t n z insan kayna n n kalitesinin yüksekli i paha biçilmez bir araç.

10

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.