“YENİ DÖNEMDE AMAÇ BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAK”

Capital (Turkey) - - LİDERLİK -

irketimizde strateji Muhtar Bey’in liderli inde merkez ekibi taraf ndan yürütülüyor ve tabii ki bölgelerin çal malar yla tamamlan yor. Bu y l n ba nda irket olarak küresel anlamda i imizin kapsaml bir de erlendirmesini yapt k ve kesin bir kararl l kla yeni pazarlama, inovasyon, ürün geli tirme, donan m, altyap ve sahada daha çok çal ma için yat r mlar art rarak büyümeyi h zland rmak için çal maya devam ediyoruz. Sahip oldu umuz ivmeyi korumak için be stratejik öncelik saptand :

1. Gazl içeceklerde ba n Coca-Cola’n n çekti i büyümenin h zland r lmas ,

2. irketin gazs z içecekler portföyünün stratejik olarak geni letilmesi, 3. Verimlili i maksimize ederek medya yat r mlar n n art r lmas , 4. Coca-Cola sisteminin gücünü kullanarak sat noktas nda kazanmak,

5. Coca-Cola’n n gelecek nesil liderlerine yat r m yapmak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.