“TÜRKİYE MODEL ÜLKELERDEN BİRİ”

Capital (Turkey) - - LİDERLİK - Sürdürülebilirlik son derece kritik. Sürdürülebilirlikle ilgili olas sorunlar çözebilmek için sermaye finansman tahsisi, insan kaynaklar , e itim ve yenilikçilik konular na odaklan yoruz. Amac m z, kar la t m z zorluklar f rsatlara dönü türmek. Biz

KONUMU MEMNUN YET VER C

Türkiye operasyonunun dünya arenas nda edindi i konumu memnuniyetle kar l yorum. Kendi bölgesindeki özgün ba ar s , küresel anlamda operasyona katk s , i süreçlerinin yönetimi, insan kaynaklar n n yüksekli i, kalite yakla m ve bu alandaki ba ar lar takdire ayan.

EN YÜKSEK MARKA SADAKAT

KENETLENM TEK S STEM

desteklemeye uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu do rultuda verimlilik hedeflerimizi 2019 y l na kadar 3 milyar dolar tasarruf edece imiz ekilde yükseltmek, organizasyonumuzu daha etkin ve basit bir hale getirmek gibi önlemler al yoruz. 2020 hedeflerimize ula mak için çal rken hisse sahipleri için sürdürülebilir de er yaratmaya devam ediyor olaca z.

Coca-Cola için en önemli pazarlar hangileri? Önümüzdeki süreçte öne ç kacak ülkeler ve bölgeler hangileri olacak? Neden?

Her bölgenin önemli rolleri var. Ancak büyüme potansiyeli olarak bakarsak Asya – Pasifik Bölgesi ve Afrika önümüzdeki 10 y l içinde büyümenin merkezi olacak. Çin, Hindistan, Do u Afrika ülkeleri, Gana, Nijerya, Güney Afrika bizim için önem arz eden belli ba l ülkeler.

Coca-Cola’n n Türkiye operasyonu, çok say da yönetici ihrac da yap yor. Bölgesel ve küresel yap lanmada Türk yöneticilerin hâkimiyeti giderek art yor. Bunun nedenleri ve bu trendin ard ndaki dinamikler sizce neler?

Uluslararas la man n kaç n lmaz sonuçlar ndan biri de her milletten profesyonellerin, uluslararas irketlerde önemli görevlerde bulunmalar d r. Dolay s yla, Türk yöneticilerin de bu tip görevlerde bulunmalar normal. Kültürümüzün, sosyal yap m z n, co rafi konumumuzun, yetenekli i gücümüzün ve hatta ekonomik dinamizmimizin, Türk yöneticiler olarak bizlere avantaj sa lad n n da alt n çizmem gerekir.

Türk yöneticileri dünya çap nda meslekta lar ndan ayr t ran çok önemli özellikler var. Pratik yakla m, piyasa odakl olmak, her kültürle etkin çal abilmek bunlardan baz lar ... Türkiye’de, çal anlar samimi duygularla en iyisini yapmaya çal yor ve bunu da severek, umursayarak, bir nevi amatör ruhla yap yorlar. Böyle bir çal ma ekibi ister istemez yöneticisini ba ar l k lmakta çok önemli bir rol oynuyor.

irketin bugün ajandas n n ilk s ras nda ne var? Yeni pazarlar, inovasyon, sat n alma?

Biz Coca-Cola’da bu sayd klar n z n tamam n gerçekle tiriyoruz ve her birine çok önem veriyoruz. Bugün dünyada yapt n z i te ba ar l olmak için tek bir çözüm bulmak ve o çözümü her kap y açan bir anahtar gibi kullanmak mümkün de il. Amac m z i imizi büyütmek ve bu amaçla söz konusu pazarda hangi çözümleri hangi araçlarla yaratabiliyorsak ona göre davran yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.