“KADIN VE ÇOCUKTAN YANAYIZ”

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA - VUSLAT DO AN SABANCI / HÜRR YET GAZETEC L K YÖNET M KURULU BA KANI

HASSAS LKE

ve yüzde 67 olan kad n yönetici oranlar yla dikkat çekiyor. irketin genel müdürü Cemal Onaran, onlar bu orana ula t ran iyi uygulamalar öyle anlat yor:

“Anne olan çal anlar m z için okullar n ilk günü ve karne günü izin uygulamam z, yeni bebe i olan kad n çal anlar m z için süt ve emzirme odas , kuru temizleme, kuaför ve diyetisyen deste i bunlardan baz lar .”

GRUPLAR KADINA ODAKLANDI

Türkiye’nin en büyük gruplar kad n konusunda da lider politikalar üretiyor. Bu y l gruplar , hem Türkiye’nin en fazla kad n çal ana ve yöneticiye sahip olanlar eklinde hem kad n çal an ve yönetici oranlar na göre s - ralad k. Kad n çal an oranlar na bakt m zda Türkiye’nin en kad n dostu grubu Turkcell. Kad n çal an oran yüzde 48 olan Turkcell’i yine yüzde 48’lik oranla Boyner Grubu izliyor. Turkcell Grubu’nun kad n çal an say s daha çok oldu u için s ralamada Boyner Grubu’nun üstünde yer ald .

Yüzde 34 olan kad n çal an oran yla listenin 6’nc olan Eczac ba Toplulu u’nun yetkilileri ise kad na bak lar n ve politikalar n öyle özetliyor: “F rsat e itli i çal malar m zda beyaz yakal kad n çal an oranlar ve yönetimdeki kad n çal an oranlar n izliyoruz. 2013 y - l nda Eczac ba Toplulu u’nda kad n çal an oran yüzde 34,4 ve yönetim kadrolar nda kad n çal an oran yüzde 29 olarak kaydedildi. Mart 2011’den beri Türkiye’de yeni i e al mlarda iki e it aday aras ndan kad n adaya öncelik veriyoruz. e al mlarda da kad n oran - m z 2010 y l n n sonunda yüzde 40 düzeyindeyken, 2014 y l n n 6’nc ay itibar yla yüzde 42 oran na ula t .”

KADIN BAŞKAN DÖNEMİ

Türkiye’de her ne kadar yönetim erkek egemenli inde olsa da son y llarda kad nlar önemli bir atak yapt . Arzuhan Do an Yalç nda ’ n ilk TÜS AD Ba kan olmas -

YÖNET C KADIN ARTIYOR

Hürriyet’te kadın yönetici sayısı giderek artıyor. e alımlarda, kadınlar için özel bir yöntem uygulanmasa da kadın ve erkek çalı an adaylarına e it fırsatlar uygulanıyor. Kadın erkek çalı anlar da e itim, terfi, performans de erlendirme ve di er uygulamalardan e it bir ekilde yararlanıyor.

Hürriyet’in çalı anları da dahil kadınlara yönelik çalı maları, duyarlı bir medya kurulu u olarak daha farklı özellikler ta ıyor: Hürriyet her platformda ve fırsatta, yayınlarında “kadın ve çocuktan yana” taraf oldu unu açıklıyor ve bu ilkesini habercili inde titizlikle uyguluyor.

KADIN HAKLARI VE E TL K

On yıldır sürdürdü ümüz “Aile çi iddete Son!” kampanyası ve 2011’den bu yana kurucu üyesi oldu umuz Haklı Kadın Platformu ile Türkiye’de kadın haklarının geli imi, toplumsal cinsiyet e itli inin tam anlamıyla hayata geçmesi için çalı ıyoruz. Kadın hakları için çalı an sivil toplum kurulu larını destekliyor ve pek çok etkinliklerinde medya sponsorlu unu üstleniyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.