“SON 5 YILDA KADIN YÖNETİCİMİZ 3 KAT ARTTI”

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA - Toplam istihdamın yüzde 21’ini kadın çalı anlarımız olu turuyor. 2009 yılında yüzde 18 olan kadın çalı an oranımızın yıllar içinde ZEYNEP BODUR OKYAY / KALE GRUBU YÖNET M KURULU BA KANI

KADIN CEO ETK S

n n ard ndan bayra bir di er ba ar l i kad n Ümit Boyner alm t . Öte yandan yine son 5 y lda Kale Grubu’nda, Ya ar Grubu’nda, nci Grubu’nda ve gruplar n pek çok irketinde ba kanl k ve genel müdürlük pozisyonlar kad nlara geçti.

Do an Televizyon Grubu Türkiye’nin kad n çal an oran en yüksek 3’üncü ve kad n yönetici oran ise en yüksek grubu. Medya, kad n çal anlar n her zaman yüksek oranlarla istihdam edildi i bir sektör. Do an Televizyon Grubu yetkilileri, hem kad n çal an oranlar n n hem kad n yönetici oranlar n n yüzde 45 oldu- yükselmesi Kale Grubu’nun kadın istihdamına öncelik tanımasının en önemli göstergesi. Üretimin, do urganlı ı nedeniyle kadın do asına uygun olması, sanayiye çok daha fazla kadın katılabilece inin belgesi aslında.

Kale Grubu Ba kanı olduktan sonra sanayide daha aktif olan kadınların üretkenlik, sistemli çalı ma ve yaratıcılık gibi hasletleri geli tirdi ini de bizzat ya ayarak gördüm. u anda Çan’daki fabrikalarımızın ço unun ba ında kadın yöneticiler var ve bu oran ben CEO olduktan sonra arttı. Son 5 yılda Kale Seramik’te kadın yönetici sayısı 3 kattan fazla arttı.

ÇALI AN ANNELERE ÖZEL

2014 yılında uygulamaya ba ladı ımız “Esnek Yan Haklar Sistemimiz”deki seçenekleri, 2015 yılında çalı an annelere yönelik alternatiflerle daha da geni letmeyi hedefliyoruz. Çanakkale’nin Çan bölgesinde kurulan kre imiz uzun zamandır faaliyetini sürdürüyor. unu belirtiyor ve “Çal anlar m z seçerken f rsat e itli i sa l yoruz” diyorlar.

Kad n yönetici say s yla ilk s rada yer alan Anadolu Grubu ise yüzde 29 olan kad n yönetici oran yla 11’inci s rada bulunuyor. Grubun kad n çal an oran na göre s ras 12’ncilik iken kad n çal an say s na göre ise Anadolu Grubu kad n dostu 5’inci grup. Grupta 6 irketin genel müdürlü ü kad n profesyonellere teslim edilmi durumda.

Anadolu Grubu cra Ba kan Yard mc s Hur it Zorlu, son 5 y l içinde i e ald klar çal anlar n yüzde 43'ünün kad n oldu unu ifade ediyor. Kad n istihdam - n desteklemeyi misyon edindiklerini söylerken “F rsat e itli inden yanay z. te E itlik Platformu’na Anadolu Grubu olarak kat ld k ve te E itlik Platformu Bildirgesi’ni imzalad k” diyor.

DEVLET-STK-ŞİRKET İŞBİRLİĞİ

Kad n n i gücüne kat lmas son y llarda devletin ve STK’lar n ana gündem maddelerinden biri. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ay enur slam’ n liderlik etti i “ - te E itlik Platformu”, pek çok irket ve STK taraf ndan da destekleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ay enur slam, kad n n çal ma ya am na kat lmas için gündemini öyle ifade ediyor:

“OSB’lere kaliteli kre ler ve özellikle kad nlar n e itim alaca ihtisas meslek okullar kazand rmak için kurumlarla i birli inde çal aca z. Ayr ca esnek çal ma modeli gündemimizde.”

TÜS AD Kad n-Erkek E itli i Çal ma Grubu Ba kan Nur Ger de kre ve çocuk bak m evleri konusundaki hassasiyetlerini belirtiyor. Ger, cinsiyet e itli i konusunda ba ar l irketlerin kad nlar n üst yönetimde temsilini art rmak amac yla da stratejik hareket ettiklerini belirtiyor ve devam ediyor:

“Ücretsiz izin ya da geçici bir süre k smi çal ma gibi esnek çal ma modelleri önemli. Teknoloji nda

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.