“ALGI YÖNETİMİ GEREKİYOR”

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA - MURAT YE LDERE / EGON ZEHNDER YÖNET C ORTA I Maalesef birçok irket ayırımcılı ın pozitifi, negatifi olmaz diye yakla arak normalle menin sa lanaca ı inisiyatifleri uygulamaktan imtina ediyor. Gerek çalı an ve gerekse de yönetici seviyesinde kadın-erke

evden çal mak art k bir seçenek olabilir. Kad nlar n üst yönetimdeki varl n n art r lmas hedefi do rudan i e al m politikalar ve irket kültürüne yans t l yor.”

Birle mi Milletler Türkiye Ofisi’nden Elif Elçi Çar kç da bu konuya çok hassas olduklar n söylüyor. Çar kç , “May s 2014’te Birle mi Milletler Global Compact Türkiye Kad n n Güçlenmesi Çal ma Grubu kuruldu. imdiden toplumsal cinsiyet e itli ine duyarl 100’e yak n kurulu un bir arada çal t bir platform niteli indeki çal ma grubu, ö renme süreçlerini desteklemenin yan s ra ‘Kad n n Güçlenmesi Prensipleri’nin ülke çap nda yay l m na katk sa lamay hedefliyor” diyor.

EN İYİ UYGULAMALAR

Kad nlar tutma ve mutlu etme konusunda irketlerin farkl uygulamalar var. Ye im Tekstil CEO’su enol ankaya, kad n çal anlar n pozitif enerjileriyle i hayatlar na büyük katk sa lad klar n söylüyor. ankaya, kad nlara özel uygulamalar n , “Onlar n enerjisini zinde tutmak, motivasyonlar n art rmak için üyeleri yine çal anlar - m zdan olu an kad n ve çocuk kulübümüz çe itli organizasyonlar düzenliyor. irketimiz kad n çal anlar n çocuk bak m konusundaki yükünü de payla yor. Bin ki ilik kapasitesiyle tüm Türkiye’ye örnek gösterilen kre i, çal an annelerin en büyük problemi olan çocuk bak m derdini ortadan kald r yor” diye anlat yor.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Ba kan Vahap Küçük, yüzde 52 olan kad n çal an oranlar yla gurur duyduklar n belirtiyor ve “Özellikle ev han mlar na i dünya-

DÜNYADAN UZAK

Türkiye’de kadına yönelik toplumsal algının de i tirilmesi için algı yönetimi yapabilmek gerekiyor. Türkiye’de kadınların yönetici seviyede oransal olarak aldıkları pay, uluslararası seviyeden uzak. Endüstriden ziyade, hizmet, tüketim ve teknoloji sektörlerinde kadın çalı an ve yöneticilerin sayısı daha fazla. Bunun temel sebebi ön yargıların di er sektörlerde bu sektörlere göre daha güçlü olması.

NORMALLE ENE KADAR

YÖNET C LERE KADIN KOTASI

s nda yer alabilme f rsat sunmaya çal yoruz. Bundan 3 y l önce kad nlar n i gücüne kat l m n art rmaya destek olabilmek amac yla ‘Ev Kad nlar n n stihdam Edilmesi Projesi’ni ba latt k ve halen bu projeyi bir i e al m politikas olarak devam ettiriyoruz” diyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ LİDERLERİ

Kad n n i dünyas na ve yönetime kat l m n destekleyen irketlerin alt n srarla çizdikleri nokta, f rsat e itli i yaratmak. Turkcell Grubu da f rsat e itli i politikalar yla öne ç k yor. Turkcell Grup nsan Kaynaklar ndan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Banu çi Sezen, öyle konu uyor:

“Farkl l klar zenginlik olarak görüyor ve destekliyoruz. Kad n çal anlar m z n hayatlar n kolayla t racak hizmetlerimiz aras nda çocuk kapsaml sa l k sigortas , kre yard m , bedelsiz sa l k taramalar , kuru temizleme ve kuaför yer al yor.”

Boyner Grubu da kad n dostu irketler aras nda. Boyner Grup K ve Sürdürülebilirlik Ba kan Yard mc - s dil Türkmeno lu, f rsat e itli i sunman n grubun DNA’s na i lenmi çok önemli bir ilke oldu unu söylüyor ve öyle aç kl yor: “Cinsiyet e itli i bizim için demokrasi meselesidir. Kad n n sorunu de ildir. Kad n ve erke in birlikte üzerinde çal mas gerekir. Boyner Grup’ta rk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görü , etnik kimlik, sendikal etkinlik, fiziksel engellilik ya da ya gibi etkenlere dayal ayr mc l k yap lmas kabul edilemez.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.