Anadolu Grubu’nun yeni yol haritas

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nadolu Grubu cephesinde önemli geli meler ya an yor. Bu y la kadar gelirlerinin yüzde 44’ünü me rubat,

yüzde 34’ünü bira, yüzde 13’ünü otomotiv ve yüzde 9’unu perakende sektörlerinden elde eden grup için bu tablo önümüzdeki birkaç y l içinde de i ecek.

Grubun amiral gemisi me rubatken birkaç y l içinde onun yerini perakende alacak.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Ba kan ve CEO’su Tuncay Özilhan, Migros sat n alma karar yla bu de i imi ba latt klar n belirtiyor. Migros operasyonuyla birlikte önümüzdeki 34 y l içinde perakendenin cirodaki pay n n yüzde 40’lara gelece ini belirtiyor. Hatta bir süre sonra amiral gemileri olan me rubat n yerini perakendenin alaca n söylüyor.

Yat r m ve büyümedeki yeni rotalar n ise öyle aç kl yor: “Bundan sonra büyüme ve yat r mda me rubat, enerji, tar m ve 2015’te tüm sektörlerimize yüzde 10 büyüme hedefi koyduk. Bira ve me rubatta organik ve inorganik büyüme hedeflerimizi koruyoruz. Enerji, tar m ve gayrimenkul sektörlerinde yat r mlar m z yo unla t raca z. Grup olarak sat n almalar hariç her y l 500 milyon dolar yat r m yap yoruz. 1,8 milyar TL bedelle Migros’un a a yukar yüzde 40,25’ini alm olaca z. Migros’ta da di er irketlerde oldu u gibi asla yüzde 50’nin üzerine ç kmayaca z. Önümüzdeki 3-4 y l içinde perakendenin ciromuzdaki pay yüzde 40’lara gelir. Bir müddet sonra gelirde perakendenin me rubat geçece ini dü ünüyorum. Otomotivde Çelik Motor’da araba kiralama h zla büyüyor. H zla tepeye do ru ç k yoruz. Enerji çok iddial oldu umuz bir alan de il. Hedefimiz toplam 500 megavata ula mak. gayrimenkul sektörlerine a rl k verece iz.”

Sadece faaliyet alanlar yla ilgili de il, yönetim konusunda da Anadolu Grubu kritik bir dönü ümün e i inde. 3’üncü ku aktan 12 ismin yönetim kadrolar nda yer almas yla birlikte grup, oldukça dinamik bir süreçten geçiyor. Özilhan ise ba kanl de il ama CEO’lu u devretme haz rl nda. Henüz bir zaman aç klamasa da Migros’un gruba entegrasyonuyla CEO’lu u bir profesyonele b rakaca n söylüyor.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Ba kan ve CEO’su Tuncay Özilhan, grubun yeni rotas n Capital’e anlatt :

2013 y l n 12 milyar TL ciro ile kapatt n z. 2014 için de yakla k yüzde 10 oran nda büyüme öngörmü tünüz. 2015’e ve önümüzdeki 5 y la nas l bak yorsunuz?

2015 için bütçe çal malar na ba lad k. Varsay mlar tespit ettik. irketler u an bu varsay mlara dayanarak tahminlerini yap yor. Ondan sonra da bunlar rakamlara dökecekler. 2015’in, 2014’e benzeyece ini hatta 2014’ten bir miktar daha iyi olaca n tahmin ediyorum. Tüm sektörlerimize yüzde 10 büyüme hedefi koyduk. imdi arkada lar o hedefleri çal yor. 2014 zor bir y ld . Son dönemde Ortado u’yla ilgili geli meler istikrar bozdu, volatilite artt . Ayr ca FED’in alm oldu u kararlar, tüm geli mekte olan ülkelere k yasla Türkiye’yi daha fazla etkiliyor. Çünkü Türkiye’nin birkaç yumu ak karn var. Bunlardan en önemlisi cari aç k. Türkiye cari aç n kapatmak için daha uzun vadeli planlar yapmal . Müte ebbisler, yat r mc lar, bu konuyu aç k ve net olarak görmeli ki önümüzdeki döneme ili kin yat r m kararlar n alabilsinler. Ona göre gruplar n , irketlerini ekillendirebilsinler.

Türkiye’den sonra birada Rusya’da da reklam ve baz sat yasaklar oldu. Bu sizin sat lar n z nas l etkiledi? Birada planlar n z neler?

Yasaklar nedeniyle birada Rusya ve Türkiye’de büyüme durdu. Son 3 y ld r sektör geriye gitti. Rusya’da 2 tesisimizi kapatt k, Türkiye’de Lüleburgaz’daki tesisimizde üretime ara verdik. Türkiye’de 2013 y l nda bira tüketimi yüzde 10 darald . Daha kârl ve verimli olmaya odakland k.

Yeni pazarlara bak yor musunuz? Örne in Çin gündeme gelebilir mi?

Tabii bak yoruz. Çin olmaz, çünkü orada konsolide olmu bir pazar var ve kârlar çok dü ük.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.