“Bir süre beraber gider, sonra perakende öne geçer”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - Önümüzdeki dönemde Migros’un pay n n daha da büyüyerek yüzde 40’lar seviyesine ç kaca n dü ünüyorum. Bir müddet ikisinin beraber gidece ini daha sonra perakendenin me rubat geçece ini dü ünüyorum. Bizim ürünlerimizin Migros’un toplam sat lar ndaki pa

verece iz. Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez enerji ihtiyac n n bir bölümünü, kom usu olan ülkede gerçekle tirdi i yat r mla kar layacak.

Grubun enerjideki varl nereye ula acak?

u an enerjide toplam 210 megavat kurulu gücümüz var. 500 megavatl k güce ula may hedefliyoruz. Ayn anda 2 HES in aat yapabiliyoruz. Türkiye-Gürcistan

M GROS’UN PAYI YÜZDE 30

Grubun yeni dönemde amiral gemisi de i ecek. Migros’un cirosu 7-8 milyar TL aras nda ve büyümeyle beraber gittikçe artacak. 3-4 y l içinde perakendenin ciromuzdaki pay yüzde 40’lara gelir. 2014 sonu itibar yla 14 milyar TL ciromuz oldu unu tahmin edersek onun yar s 7 milyar TL. Bu kadar ciro Anadolu Grubu’nun cirosuna ilave oldu unda Migros’un pay yüzde 30’lar seviyesine gelecek.

ME RUBATI GEÇECEK

N YE ALIYORUZ?

aras nda iletim hatlar 1.000 megavata ç kacak. 2-3 proje daha inceliyoruz. Enerji çok iddial oldu umuz bir alan de il. Yava yava geli ece iz. 4 y lda 500-600 milyon dolarl k bir yat r m plan m z var.

Türkiye’deki özelle tirmelerle ilgilenecek misiniz? Hay r, dü ünmüyoruz. Amiral geminiz me rubat. Me rubat alan nda yat r m plan n zdan bahseder misiniz?

Evet, ciromuzun yüzde 44’ü me rubat, yüzde 34’ü bira, yüzde 13’ü otomotiv ve yüzde 9’u perakendeden geliyor. Coca-Cola çecek’le me rubatta h zla büyüyoruz. Bu büyümeyi desteklemek için yurtd yat r mlar m z devam ediyor. Örne in, Pakistan’da önümüzdeki 3 y lda Coca-Cola sistemi olarak 300 milyon dolarl k 3 fabrika yat r m yapaca z. Kazakistan’da devam eden fabrika yat r m n 2015’te devreye alaca z. Hem gazl hem gazs z me rubatta h zla büyüyece iz.

Gündemde Migros al m n z var. Sat n alma ne zaman tamamlan r? Hangi artlarla al yorsunuz?

1,8 milyar TL bedelle Migros’un a a yukar yüzde 40,25’ini alm olaca z. Önümüzde 2 ayl k bir çal ma var. irketin mali, hukuki ve vergisel konular n inceliyoruz. Ondan sonra gerekli operasyonu tamamlay p yönetime katk da bulunmaya ba layaca z. lerleyen süreçte biraz daha

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.