“Migros’tan sonra CEO’luğu bir profesyonele bırakacağım”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - 3’üncü ku ak Kamil Yaz c , Efes Moldova’n n ba nda. Meltem Abay, Coca-Cola çecek’te i geli tirmede, zzet Özilhan Efes Türkiye’de sat direktörlü ünde Horeca dedi imiz otel restoran taraf nda müdür. Anadolu Sa l k Merkezi’nin ba nda k z m Türkan Özil

YEN YAPI

Belirli bir dönemde CEO’lu u b rakaca m ama zaman konusunda bir ey söyleyemem. Belirli bir yap oturuyor zaten. Migros’u oturttuktan sonra böyle bir geli me olacak. Yeni CEO bir profesyonel olacak. Bugün art k genel müdür seviyesine gelmi 3’üncü ku a a mensup gençlerimiz var. K z karde im Tülay Özilhan Aksoy’un o ullar ndan Altu Aksoy, Efes Türkiye’nin genel müdürü. Di er o lu Tu ban zzet Aksoy grubun enerji koordinatörü.

ÇOCUKLARIN POZ SYONU

A LE ANAYASAMIZ YOK

hisse alabiliriz ancak Migros’ta da di er irketlerde oldu u gibi asla yüzde 50’nin üzerine ç kmayaca z. Hedefimiz, effaf bir yönetimle perakende devini daha da büyütmek. Türkiye perakendecili inde geli me trendi büyük.

Migros’ta yönetime nas l katk da bulunmaya planl yorsunuz? Gruptan perakendeye kim bakacak?

Onu daha ekillendirmedik. Önce ortak olal m, ona da bakaca z. Orta m zla bu irketin yönetimiyle ilgili konu malar m z oldu. Bir defa bu irketin çok iyi yönetildi ini dü ünüyorum. Bu zaman dilimi içinde daha iyi tan ma f rsat bulduk. Vizyonlar n , stratejilerini dinledik. lerine hakim bir grup. Gerek genel müdür Özgür Bey gerek yönetim kurulu ba kan Bülent Bey y llar n tecrübesine sahip. Özellikle Bülent Bey, y llar n duayeni. O ekip orada çok önemli i ler yapt ve Migros’u sa l kl bir ekilde büyüttü. Biz de yönetim kuruluna girdikten sonra gerekli deste i verece iz.

Aileden Migros’un yönetimine gönüllü olan birileri var m ?

u anda grupta bu tecrübeye sahip biri yok. Onlar yeti tirmek için belirli ekilde sistemin içine adapte ederiz ama u anda yönetim kuruluna bizler kat laca z. Onun d nda aileden icrada birilerini dü ünmedik. Dolay s yla irketin düzeni ayn ekilde devam edecek.

Perakendede Ekomini adl marketlerle yer al yorsunuz. Ekomini ve Migros nas l bir yol izleyecek? Birlikte mi ayr m büyüyecekler?

1.000 tane Ekomini marketimiz var. Onlar da istihdama Türkiye’de önemli katk yapt . Migros’la birle meyecekler ama aralar nda yard mla ma olacak. Ekomini’nin lojisti ine Migros’tan destek verilebilir. Bunlar yönetim kurulunda konu ulur.

Migros 2013’te önemli bir zarar aç klam t . Bu zarar sizi dü ündürdü mü?

Migros’un döviz borcu var ve dövizdeki h zl s çrama o borç üzerinde kur fark gideri olu turdu. Neticede de kârl l a etki yapt ama bu uzun vadeli bir borç. Borcu kapanmad için ka t üzerinde bir zarar oluyor. Ancak borcu kapat rsak bu zarar realize edece iz. Rakamlarda zarar olarak gözükse de nakdi bir etkisi u anda yok. O nedenle bizi çok etkilemiyor. Zaman içinde bu borcun dü ece ini dü ünüyorum.

Migros’u ald ktan sonra yeni sat n

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.