“Yeni nesil çok farklı, onları geleceğe hazırlıyoruz”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - Kendilerini kal plar içinde görmüyorlar ve kal plar n içine girmek istemiyorlar. O kal plara girince de s k l yorlar. Bunun art lar da var eksileri de... Art k daha özgür, daha inovasyona dönük, daha rahat dü ünen ve geli tiren bir yap olu uyor. te bu

almalar planl yor musunuz?

Yerel, güçlü kurulu lar önümüzdeki dönemde olabilir ama henüz erken. Görüp, tan y p, bilip, yönetim kuruluna kat ld ktan sonra daha iyi tart ma imkan m z olacak. Ama dü üncenizde bu var m derseniz evet, var. Olmas gereken zaman içinde olur. Migros’u yurtd nda da büyütürüz.

Z HN YET ÇOK FARKLI

Yeni nesil dü ünce sistemati i olarak farkl , tüketici olarak farkl ve yönetici zihniyeti olarak da çok farkl . Dünyayla daha ha r ne irler... leti im sistemleriyle daha iç içeler. Bilgi teknolojilerinin geli mesiyle gençler daha çok küçük ya lardan itibaren dünyayla ba l halde. Bu çok büyük bir avantaj. Daha disiplinli bir yap dan ziyade daha rahat ortamlar tercih ediyorlar.

DENGELEMEK LAZIM

S STEMAT N Ö REN YORUM

SEÇ LM GENÇLER VAR

Migros’la beraber ciro nereye ula acak? 20 milyara ula r. Bu rakamla ilk 3 içine mi giriyorsunuz? O i lere hiç bakm yorum. Önemli olan sa l kl büyüyen irketler, sa l kl büyüyen grup ve sa l kl yap .

Di er sektörlerdeki büyüme planlar n z nedir?

Her sektörde istikrarl büyüyoruz. Yine yüzde 8-10 band nda büyüyeceklerini dü ünüyorum. Yeni f rsatlar gündeme gelebilir mi? Otomotivde Çelik Motor’da araba kiralama h zla büyüyor. H zla tepeye do ru ç k yoruz.

Araç kiralamada ilk 3-4 içindeyiz. Y lda 18 bin adete ula t k, önümüzdeki y l 20 bin adet planlan yor. 2-3 y l içinde 25 bin adete ç kar z. Türkiye’de bu sektör büyüyor ve büyük irketler bu büyüyen sektörden daha fazla pay alarak daha sa l kl bir hale gelecek.

Traktör distribütörlüklerimiz var, tar m aletleri ithalat ve imalat yapan irketimiz var. Türkiye’de tar m n büyüdü ünü görüyoruz. Sektörün daha da büyüyece ine inan yoruz. Tar m sektöründe önemli projelerimiz ve yat r mlar m z var. Orada önemli sat n almalar olabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.