“KAPASİTELER ARTTI”

Capital (Turkey) - - SANAYİLEŞME - SA DAL

/ DEN ZL TEKST L VE G Y M SANAY C LER DERNE BA KANI

TEKNOLOJ ÖN PLANDA

Tekstil sektöründe son yıllara dayalı yeni tesis yatırımları fazla ön plana çıkmıyor. Ancak mevcut irketlerin daha çok kapasiteye yönelik yatırımları dikkat çekiyor. Teknolojinin ön plana çıktı ı sektörümüzde özellikle dokuma ve baskı alanında, mevcut makine parkurunun yenilenmesiyle birlikte önemli miktarda kapasite artı ı ortaya çıktı.

ST HDAM AZALDI

Bu da sektörümüzde istihdamın azalmasına ra men, ciro artı ını izah ediyor. Sektöre yeni irketlerin girmesi, konjonktür açısından artık çok mümkün de il. Rekabetin çok güçlü olması, özellikle i -emek yo un sektörlerde yatırımsal anlamda radikal yatırımlara çok uygun de il. Bu sebeple ihtisasla mı tekstil üreticileri, dalgalı olan pazar ve taleplerinden dolayı çekirdek kapasite üzerinde durmayı tercih ediyor.

DAR ÇERÇEVEDE YATIRIM

Önümüzdeki dönemde yeni büyük tesis yatırımı çok dar çerçevede olabilir. Geçmi 10 yıla bakacak olursa sanayici sayısı azaldı, ancak ihracat ve üretim olarak büyümü olmamız, konjonktürel de i ime i aret ediyor. irket sayısından ziyade, makine ba ına üretilen katma de ere bakmak lazım. Bu oranın son 10 yılında radikal ekilde “olumlu” anlamda de i ti ini söyleyebiliriz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.