“BÜYÜME MODELİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ”

Capital (Turkey) - - SANAYİLEŞME - NURETT N ÖZDEB R

KÂRLILIK DÜ ÜYOR

Sanayicilik sadece Türkiye’de de il tüm dünyada dezavantajlı hale geldi. Çünkü sanayi ürünlerinin fiyatları dü üyor. Sanayide kârlılı ın dü mesi nedeniyle yeni büyük sanayi yatırımı yapılamıyor. nsanlar sanayi sektörleri yerine ba ka i lerde faaliyet göstermeyi tercih ediyor.

VER ML L K ARTMALI

irketlere destek vermek lazım. stihdamın üzerindeki yükler azaltılmalı. Verimlili i artırmalı. Bilgi ve teknoloji yo un üretime geçilmeli. irketlerin özkaynak yapılarının sa lam olması sa lanmalı.

Son yıllarda in aat sektörü desteklendi. Bu siyasi bir destek. Anadolu sermayesinin büyümesi için birilerine kaynak aktarılmalıydı. Sanayicilik bir misyon i idir. Büyük sermaye, donanım ve ahsi kabiliyetler gerektirir. n aat ve ticaret kolay bir tercihtir.

ÖNCEL M Z

Ancak biz birbirimize ev yaparak zenginle emeyiz. Büyüme modelimizi gözden geçirmeliyiz. Öncelikle kıt kaynaklarımızı rant fırsatlarına de il, üretime ve yatırıma yöneltmemiz gerekiyor. imdi önceli imiz, üretim ve yatırım ortamını iyile tirecek ve sanayile memizin önünü açacak, sanayicinin kâr etmesini sa layacak yapısal reformlar olmalı.

ÇARPAN ETK S

Türkiye’nin yeni petrokimya tesislerine, cevherden metal üretecek ara tesislere ihtiyacı var. Bunlar 5-6 milyar dolarlık yatırımlar. n aatın GSMH hesabında çarpan etkisi 2. Halbuki bir sanayi üretiminin çarpan etkisi 12. Bu nedenle milli gelirimizin ve istihdamın artması için kaynakların sanayiye yöneltilmesi art. Zaten in aata yapılan destek sanayiye sa lansaydı bugün ya anan büyümenin çok daha üzerinde bir büyüme olurdu. irketini Güney Afrikal Metair’e satt ktan sonra Mutlu Yat r m Proje ve Gayrimenkul Geli tirme’yi kurarak yönünü in aat sektörüne çevirdi.

Ankara Sanayi Odas Ba kan Nurettin Özdebir, portföydeki bu de i imi sanayinin me akkatli yap s - na ba l yor. “Sanayide ayakta kalmak için sürekli pedala basmak gerekiyor. Bir in aatta birkaç y l içinde koydu unuz paray kâr yla geri alabiliyorsunuz ama bir sanayi i letmesinin kurulmas , pazarda tutunup kâr edebilmesi neresinden bakarsan z 10 y ll k bir süreç. Bu da birçok ki iyi h zl kazand ran sektörlere itiyor” diye konu uyor.

YATIRIMA İHTİYAÇ VAR MI?

Peki hangi sanayi kollar nda yat r ma ihtiyaç var? Hangilerinde yat r mlar yeterli bulunuyor?

Tekstilciler sektörde çok büyük yat r ma ihtiyaç olmad görü ünde. Son 10 y lda sektöre beklentilerin de üzerinde yat r m yap ld n ifade eden TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Ba kan Abdulkadir Konuko lu, bu nedenle yeni yat r mlara ihtiyaç olmad n dü ünüyor. “Yeni yat r mlar için yeni pazarlar bulunmas , ihracat n artmas gerekiyor. Bunun için de pazar konumunda olan di er ülkelerde ekonominin iyile mesi art” diyor.

TGSD Ba kan Cem Negrin ise farkl dü ünüyor. Türkiye’nin mü terisi oldu unu ifade ediyor. “Gerekli destekler sa lan rsa Türkiye’de iki misli yat r m yap labilir. Y lda yüzde 20 baz nda kapasite art mümkün olur” diye konu uyor. Yakupo lu Deri Sanayi Yönetim Kurulu Ba kan Vedat Yakupo lu da üretime gönül veren sanayicilere destek verilirse yat r ma devam edilece ini söylüyor.

Otomotivde de mevcut durumda acil bir yat - r m ihtiyac görülmüyor. Kapasitelerin yeterli oldu-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.