“AKSİYONA GEÇECEK YOL HARİTASI YOK”

Capital (Turkey) - - SANAYİLEŞME - ERDAL BAHÇIVAN

FIRSATLAR S LS LES

Sanayi uzun vadeli, me akkatli, yo un bir sektör. Uzun süredir bu sektörde üretimi te vik edecek bir mekanizma yok. Alternatif yatırım sahalarında ise bunun tam tersi

fırsatlar silsilesi ba ladı ı için yatırımlar sanayide yatırımlar geri kaldı. n aat ve hizmet sektörleri öne çıktı. Çünkü buraya yatan sermaye

kar ılı ını çok çabuk ve hızlı aldı.

TE H STE MUTABAKAT

Sanayiciler bu gidi atın sürdürülebilir olmadı ını sürekli söylüyordu. imdi bu durumun algılanması, hükümet ve kamuoyu tarafından toplumun tüm katmanlarında bu durumun konu uluyor olu u de i ime olan inancı güçlendiriyor. Sorunu te histe bir mutabakat olu tu. Te histeki bu mutabakat tedavi

noktasında sergilenmeli. Vakit kaybetmeden bu dönü üm sa lanmalı. Türkiye’nin sanayi yatırımlarına dönü ü ortak bir

akıl ve sinerji yaratılarak hızlanmalı.

KL M OLU MALI

Sanayicilerimiz yatırım yapma konusunda yeterince iste e sahip. Sadece bu iste i hareketlendirecek iklimin olu ması gerekiyor. u an henüz söylemden aksiyona geçecek bir yol haritası yok. Sanayide yatırımlar yapılırken sanayi konusunda da ayrımcılık yapılmalı. Katma de erli, teknolojik üstünlü ü olan sanayi için yatırım dönemine girmemiz gerekiyor. Cari açık do uran sanayile menin bu saatten sonra bize

kazandıraca ı kaybettirece inden az olur. bu Yönetim Kurulu Ba kan Nurettin Ero lu, yurtiçinde yat r mlar için çal malar n yürüttüklerini aç kl yor. nci Holding Yönetim Kurulu Ba kan Perihan nci de “Özellikle otomotiv yan sanayindeki global markala - ma hedeflerimizi ve ihracat hedeflerimizi kar layacak ekilde yeni ve önemli yat r m planlar m z gerçekle - tirmek üzere yo un çal ma içindeyiz” diye konu uyor.

Kale Holding’de de yat r mlar sürüyor. Bu y l hem zmir hem Çanakkale’de iki fabrikada yat r m süreçlerinin devam etti ini anlatan Kale Holding Kurumsal Strateji ve Geli tirme Direktörü Ender Arslan, “Önceki y l devreye soktu umuz Mardin ve Erzurum’daki Kalekim fabrikalar nda da yeni yat r mlar devreye alabiliriz” diyor.

Boydak Holding u anda Diyarbak r’da mobilya fabrikas yat r m gerçekle tiriyor. Test üretimlerine ba lad klar n belirten holding yetkilileri, “2015 y l nda aç l n yapaca m z tesiste 500 ki i istihdam edece iz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.