DEFACTO’NUN MALİYET REÇETESİ

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - Perakendede hatal ürünü geri alsan z da mü teriyi kaybediyorsunuz. Biz tüketicilerimize güvendik ve bize getirdikleri her ürünü hiçbir neden sormaks z n geri almaya ba lad k. Böylece organizasyonda ürün inceleme sürecini ortadan kald rd k. Buna ra men ür

almaya ba lad . Bu y l ilk kez 1 milyar TL s n r n geçeceklerini söyleyen Ate , “Kendi i modelimizi yaratarak eri ilmesi güç bir ba ar elde ettik. Hedefimiz 5 y lda ciromuzu 3 kat na ç karmak” diye konu uyor. DeFacto markas n n yarat c s , ba kan yard mc s hsan Ate , sorular m z öyle yan tlad :

DeFacto, k sa sürede önemli bir ba ar elde etti. Bunu bekliyor muydunuz?

DeFacto’nun ba ar s tesadüf de il… DeFacto, en ba ndan itibaren iyi planlanm , iyi kurgulanm bir marka. H zl büyümesinin temelinde iyi ara t rma ve iyi analiz yap lmas yat yor. Biz, her zaman analitik moda yapt k, markam z rakamlarla yönettik. Yapt m z ara t rmalar sayesinde koleksiyonumuzu olu turduk, ma azalar m z açt k. Hiçbir zaman ‘imaj olsun’ diye kâr edemeyece imiz bir yerde ma aza açmad k. Kararlar m z mü teri ara t rmalar na ve verilere dayand rd k. S f rdan öngörülerle büyük riskler almad k.

“ yi planlanan bir markayd ” dediniz. Bunu nas l yapt n z?

Ozon Giyim, 2000’li y llar n ba nda tekstilden perakendeye geçi yapmak için kendi markas n yaratmaya karar verdi.

ÜRÜN SAYIMI

Çal anlar m za ve mü terilerimize daha fazla güvenerek maliyetlerimizi dü ürdük. Biz 2 y l önce y lda 1 milyon TL ürün say m na para harc yorduk. Ürünü, ma azalardaki personelimize sayd rarak 3 milyon TL tasarruf ettik.

GER DÖNEN ÜRÜN

SÜREC BAS TLE T RMEK

KÂRLILIK ÖNEML

DeFacto, 10 y lda nereden nereye geldi? lk kuruldu umuz y l, 80 bin ürün satt m z hat rl yorum. Bugünkü sat m z ise y ll k 55 milyon adede ula t . 2000 y l ndan sonra Türkiye’de haz r giyim pazar na giren, yar a en sondan ba layan ancak ikinci olarak devam eden tek firmay z. Çok büyük global ve yerel rakiplere ra men yar ikinci sürdürüyoruz.

Pazara girdi iniz ilk y l kendinizi nas l konumland rd n z? Nas l bir strateji izlediniz?

DeFacto markas n konumland r rken ilk yapt m i , Akdenizli marka konsepti olu turmak oldu. Temel söylemimiz rahatl kt . Jean’i rahats z buldu umuz için jean’e kar ç kt k. ‘Jean Amerika’n n alvar d r’ dedik ve Akdeniz modas n önerdik. Kuruldu umuz günden beri de marka ileti imimizi ‘rahatl k’ üzerine yap yoruz.

Ayr ca 2004’te kurulmam za kar n ilk iki y l kendi ma azalar m z açmad k. Bu dönem bizim için perakendeye haz rl k süreci oldu. Toptan sat yapt k, koleksiyonumuzu geli tirdik. lk etapta bayilik vererek 350 noktada corner açt k. Kendi ma azalar m z ise 2006’da açmaya ba lad k.

u anda kendinize ait kaç ma azan z

var?

2006’dan beri ma azalar m z kendimiz aç yoruz, bayilik vermiyoruz. Geçen y l yurtiçi ve yurtd ndaki ma azalar m z n say s 204’e yükseldi. Bu y l sonuna dek 71 yeni ma aza açm olaca z. Bu say , u ana kadar ula t m z en yüksek rakam. 2014 sonunda yurtiçi ve yurtd ndaki ma azalar m z n toplam 275’e yükselecek. Pazarda kaç nc s raya yükseldiniz? Ipsos verilerine göre 2012’den beri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.