“KAFAMIZ TERS ÇALIŞIYOR”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

ediyoruz. Dolay s yla pazardaki markal perakendeciler, her geçen y l paylar n art rmaya devam edecek. Hedefimiz 2023’te Türkiye haz r giyim pazar ndan yüzde 10’un üzerinde pay almak.

Bu y l, sat lar nas l gidiyor? Son ya anan olaylar sizi nas l etkiledi?

Hayretle izliyorum, sat larda hiçbir de i iklik yok. Örne in, geçti imiz kurban bayram ndan sonra Türkiye genelinde bir sürü olay oldu. Ancak bizim ma azalar m z n cirosu, geçen y l n ayn dönemine göre büyüdü. Bundan 10 y l önce böyle bir ortam olsayd , cirolar çok etkilenirdi. Ancak mü teri al veri ini kesmedi. Bunu neye ba l yorsunuz? Yeni mü teriler a rl kl orta gelirden geliyor. En önemli sebeplerden biri bu. Bir de mü teri art k kur un i lemez hale geldi. Dolar 3 lira olsayd tüketim de etkilenirdi. Sektörün genelinde durum ne? Pazar, bu y l ciroda geçen y la göre yüzde 7 büyüdü ancak adet baz nda yüzde 6 küçülme var. Bu da sektörde enflasyonla birlikte fiyatlar n artt n , buna kar n talebin yava lad n gösteriyor. Ancak bizim

DÜ ÜK F YAT STRATEJ S

Hedefimiz, her zaman mü teriye yüksek kalitedeki ürünü daha dü ük fiyatla satmak. Ürünün fiyat n belirlerken bunu en dü ük fiyata nas l satabiliriz diye dü ünüyoruz. Kafam z hep ters çal yor.

YARISINA ND R M YOK

Ma azadaki ürünlerin yüzde 50’sinden fazlas na y l boyunca hiç indirim yapm yoruz. “ ndirim kald r m yok” diye kampanya yapt k. ndirim perakendeciyi kanser ediyor. Kârs zl art r p daha sonra da öldürüyor.

DAHA HIZLIYIZ

irket ortaklar olarak i süreçlerinin içinde olmam z h z m z art r yor. Yurtd nda ma aza açmadan önce tüm ülkeleri kendim gidip analiz ediyorum.

PAZAR ARA TIRMALARI

Sadece bu y l mü terilerle konu mak ve yeni trendleri ö renmek için pazar ara t rmalar na 500 bin TL harcad k. Mü terilerin yüzde kaç n n ma azalar m za girdi ini ölçüyoruz. Bizden al veri yapan veya yapmayan mü terilerle konu uyoruz. Rakiplerin ald kararlar n i sonuçlar m za etkisini ölçüyoruz.

AKDEN Z KÜLTÜRÜ

irket içindeki en önemli de erlerimizden biri de Akdenizli aile kültürü. Çal anlar m zla sosyal medyadan arac s z ileti im kuruyorum. Facebook’ta ço u çal anlar m zdan olu an 5 bin takipçim var. Türkiye’de mutluluk direktörü istihdam eden tek firmay z. Mutluluk direktörümüz, sürekli çal anlar m z daha nas l mutlu edebiliriz diye projeler üretiyor. Çal anlar m za masajdan ki isel geli ime kadar ücretsiz birçok hizmet veriyoruz. aç m zdan 2014, çok iyi bir y l oldu. Sektörün adette yüzde 6 küçüldü ü bir dönemde, biz yüzde 36 büyüme hedefliyoruz. Hatta bu y l , bunun daha üzerinde kapataca z.

Hedefinizin ne kadar üzerine ç kacaks n z?

Ciro hedefimiz, 1 milyar 179 milyon TL’ydi. Ancak bu y l hedefimizin üzerinde tamamlanacak gibi gözüküyor. Büyümemiz yüzde 39-40’lara yakla r.

Hedeflerinizin üzerine ç kman z sa layan ne oldu?

Talepteki art , bizim hedeflerimizin üzerine ç kmam z sa lad . Pazardaki di er markalar aileyi, kad nlar hedeflerken biz gençlere odakland k. Y ku a sayesinde daha h zl büyüdük. Bir de D’den C’ye geçen önemli bir kitle var. Bizim yeni mü terilerimizin önemli k sm n , bu grup olu turdu. Ayr ca biz mevcut mü teride bir kay p ya amad k. Mevcut mü terimize her y l yüzde 10-15 oran nda yeni mü teri ilave ettik.

Gençlerin d nda sizi rakiplerinizden ayr t ran di er unsurlar neler oldu?

Biz kendi i modelimizi yazd k. Ba ar m z n en önemli nedeni, iyi i bölümü yapmam z. DeFacto’nun 4 orta var. Bir orta m z, en ba ndan beri tamamen tasar m ve üretime odakland . Ben perakendeye fokusland m. Üçüncü orta m z da sat n alma ve finans a rl kl . Zeki Bey de yönetim kurulu ba kan olarak koordinasyonu sa lad . Bu fokuslanma h z getirdi. Bakt n zda tek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.