GÖRÜNMEZ ADAM STRATEJİSİ

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

bir ki i irketin tamam n geli tirmeye çal sayd , bu kadar h z elde edemezdik. Bize gelen yabanc lar da i leri bölme modelimize a r yor.

Zeki Bey ve sizin d n zda DeFacto’nun di er ortaklar kimler?

ahin Bey, benim kuzenim. Onu da ben LC Waikiki’den getirdim. dris Bey ise daha önce grupta olan biriydi. 2000’den önce Ozon Giyim’de finans n ba ndayd .

Son dönemde yapt n z en önemli yenilikler neler oldu?

En büyük yenilik, bu y l çocuk koleksiyonuna girmemiz oldu. Eylül ay nda ba lad k ciromuzun yüzde 10-20’sini çocuk grubundan elde ettik. Hedefimiz, çocukta LC Waikiki’nin ard ndan pazar ikincisi olmak. Bir di er önemli yenilik ise ev giyimi, aksesuar

FARK ED LMEK STEM YORLAR

Mü terilerimizin yüzde 55’i gibi büyük k sm n , çok fazla fark edilmekten ho lanmayan, toplumun modas n n çok d na ç kmayan bizim “görünmez adamlar” olarak adland rd m z kitle olu turuyor. Görünmez adamlar giyimde rahatl a ürünün do ru fiyatta olmas ndan daha fazla önem veriyor. Soka a ç kt nda çok fazla fark edilmek istemiyor.

HATA NEREDE YAPILIYOR?

Uçuk kaç k giysilerden ho lanm yorlar. Dolay s yla biz koleksiyon yaparken bu görünmez adamlara göre stratejimizi olu turuyoruz. Modac lar, herkesin giyimiyle fark edilmek istedi ini dü ündü ü için hataya dü üyor. Bizim sektörde en fazla yap lan hatalardan biri de görünmez adamlar görmemektir.

PAZAR BÜYÜMEYECEK

Türkiye’de haz r giyim pazar , son 2 y ld r büyümüyor, sadece ciro baz nda büyüme var. Adet baz nda küçülüyor. Pazarda birbirimizi yemenin anlam yok. Bunun için pazarda büyümek isteyenler, son 10 y lda dünyaya aç lmaya ba lad . 10 y l sonra Türkiye’de globalde iyi tan nan güçlü moda markalar olacak. Yurtd na aç lmayan markalar ise pazarda zorlanacak. gibi yeni girdi imiz ürünlerle perakendede metrekaremizi büyütmek oldu. Eskiden 800 metrekare ma azalar açarken bugün 1500 metrekarede perakendecilik yap yoruz. Aksesuar grubu çok güçlendi, ciromuzun yüzde 10-15’ini olu turmaya ba lad . 3 y l önce kad n bölümümüzün tasar m merkezini Barselona’ya ta d k. Bu sayede kad n koleksiyonumuzun sat önemli oranda artt . Ba ta erkek markas olarak tasarlanan DeFacto’da kad n ürünlerinin sat taki pay yüzde 55’e yükseldi. Gelecekte de hedefimiz kad n n pay n yüzde 60’a ç karmak. Bu y l Çerkezköy’de ak lla depo yat r m yapt k. Projenin tamam 300 milyon TL’ye mal olacak. Yapt m z bu yat r mla lojistikte Zara’n nkinden daha ileri bir teknolojiye sahip olduk. Gelecek y l için hedefiniz nedir? Gelecek y l da ayn büyümemizi sürdürmeyi ve 2015’i yüzde 35 civar nda büyümeyle bitirmeyi hedefliyoruz. En önemli hedefimizse 5 y lda ciromuzu 3 kat na ç karmak.

Global kitle markas olma hedefinizin neresindesiniz?

Bu yolda h zla ilerliyoruz. Ciromuzun yüzde 9’unu yurtd ndaki ma azalar m zdan elde ediyoruz. Bu y l sonunda yurtd ndaki ma azalar m z n say s 25’e yükselecek. u anda Kazakistan, M s r ve Irak’ta faaliyet gösteriyoruz. Bu y l sonuna kadar Belarus, Fas, Rusya, Balkanlar ve Gürcistan’da ma aza açaca z. Rusya’daki ilk ma azam z Kazan’da olacak. Gelecek y l ise ise Suudi Arabistan’da ma aza açmay planl yoruz. Suudi Arabistan gibi kanunen giremedi imiz pazarlarda franchise sistemiyle ilerleyece iz. ABD, Çin, Brezilya ve Almanya pazarlar na ise ilk etapta internet ma azalar m zla girece iz. Hedefimiz 2023’te 20 ülkede faaliyet göstermek.

Peki 2023’te Türkiye pazar nda kendinizi nerede görüyorsunuz?

Türkiye’de 13 ehirde ma azam z yok. 2016 sonuna kadar Türkiye pazar nda girmedi imiz ehir kalmayacak. 2023 hedefimizse 850 ma aza ula p y lda 170 milyon ürün satmak. Ma azalar m z n 425’i Türkiye, 410’u ise yurtd nda olacak. 2023’te ula mak istedi imiz ciro ise 6 milyar 651 milyon TL. Ayr ca internette önemli hedeflerimiz var. u anda cironun yüzde 2,5’i online’dan geliyor. Bunu 2023’e kadar yüzde 12’ye ç karmak istiyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.