“TARIM VE ENERJİDE UMDUĞUMUZU BULAMADIK”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - ÖZCAN TAH NC O LU

TOBB Üniversitesi letme Bölüm Ba kan Prof. Dr. Ramazan Akta , Türkiye’de sürü psikolojisiyle yap lan yat r mlar n ba ar s zl kla sonuçland n söylüyor. Akta , “Yat r mlar yap l rken kapsaml fizibilite plan yap lmad için hayal k r kl klar olu uyor” diyor.

Ba lang çta iyi fizibilite yapmad için umdu unu bulamayan patronlardan biri de Gürmen Group Yönetim Kurulu Ba kan Remzi Gür oldu. Gür, hayvanc - l k yat r m n n yerini yanl seçtikleri için sektörde umdu u büyümeyi yakalamad . “Kastamonu’da 1.000 ba hayvan m zla süt üretiyoruz. Ancak hayvanc l kta koydu umuz hedefleri yakalayamad k” diyen Gür, hedeflerine ula amamalar n n nedenlerini öyle aktar yor: “Hayvanc l kta hedeflerimizi gerçekle tirememi olmam z n bölge artlar ndan kaynakland n dü ünüyoruz. Bölgenin yem bitkisi aç s ndan fakir oldu unu sonradan anlad k.” Gür, yanl yer seçiminden dolay umduklar n bulamad klar hayvanc l ktan stratejik gördükleri için ç kmamaya kararl .

Do ta ve Kelebek Yönetim Kurulu Ba kan Davut Do an da sa l k ve turizm sektörlerine bir dönem yat r m yapt klar n , ancak her iki sektörden de umduklar n bulamad klar için h zla ç kt klar n söylüyor: “Daha önce iki sektörde ba ar s z tecrübelerimiz oldu. Çanakkale’de kapl ca oteli açm t k ancak orada büyüme göremedik ve ç kt k. Sonras nda bir hastane projesine ortak olduk ama umdu umuzu bulamad k.”

Doç. Dr. Sedat Aybar da son dönemin moda yat - r m alanlar ndan e-ticarete yerli yabanc birçok grubun yat r m yapt n bunlar n da beklemede olduklar n söylüyor.

HEDEF GERÇEKLE MED

2000’li y llar n ba nda telekomünikasyon dünyas nda sanal operatör olma hedefimiz vard . Bunu bir distribütör firma olarak denemeye karar verdik. Fakat pazar n o günkü dinamikleri maalesef bu projenin hayata geçmesini engelledi. Bu konuda kendine hedef belirleyen birçok firma da ayn ekilde geri çekilmek durumunda kald .

PAZAR ARTLARI OLU MADI

Pazar artlar uygun olmad için o dönemde istedi imiz büyümeyi gerçekle tiremedik. Bugün özellikle internet alan nda, o y llarda hayalini kurdu umuz yap lar mevcut oldu u için 2000’lerdeki projelerimizin art k zaman n doldurdu. Bu nedenle bizim de o dönemdeki yat r mlar m z hayata geçirme iste imiz kalmad .

BÜYÜK YATIRIM YAPTIK”

Kent G da’y satt ktan sonra kendimize gelecekte stratejik olarak olmam z gereken 3 sektör belirledik. Bunlar gayrimenkul, enerji ve tar m sektörleriydi. Stratejik bu karar m z sonras tar m sektörüne 7 y l önce girdik ve 20 milyon dolar a k n yat r m yapt k. Tar mda daha çok i lenebilir meyvelere odakl y z. Bu nedenle çekirdekli meyve üretimine a rl k veriyoruz.

AGRES F BÜYÜME

Tar mda çok agresif büyüme hedeflerimiz vard . Ancak tar mda bugüne kadar umdu umuz büyüme rakamlar n elde edemedik. Tar mda çok daha fazla büyümek istiyorduk u an kesinlikle istedi imiz boyutta de iliz.

ARAZ SORUNU ÇIKTI

Türkiye’de tar mda büyük arazi bulmak çok s k nt l . Bu yüzden hedefledi imiz büyüklü ün çok alt nday z. Yakla k 3 bin dönüm civar nda tar m arazimiz var. Bunun çok daha üzerinde olmay hedefliyorduk. Tar mda umdu umuz büyümeyi bulamasak da bu sektörden ç kmay dü ünmüyoruz. Tar m uzun vadeli bakt m z, bir nevi kumbara olarak gördü ümüz bir i .

ENERJ DE LER Y G TMED

Umdu unuz büyümeyi bulamad m z bir sektör de enerji oldu. Enerjiye Gazprom kontrat n özelle tirmeden devralarak girdik. Hedefimiz enerjide faaliyet gösterdi imiz alanlar çe itlendirerek büyütmekti. Da t mdan do algaz santraline kadar geni bir yelpazede faaliyet göstermeyi istiyorduk. Ancak holding olarak regüle pazarlarda esnek olamad m z için ba ar l olamad m z gördük. Sonuçta stratejik gördü ümüz tar m ve enerjide çok büyük hedeflerimiz vard ancak istedi imiz boyutlara ula amad k.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.