“PORTFÖY YÖNETİMİNDE YETERİNCE BÜYÜYEMEDİK”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - MAHMUT L. ÜNLÜ

moda olan yeme içme i ine bundan 16 y l önce Celal Çapa’yla birlikte girdi. Restoran i inden 2 milyon lira zararla ç kt n söyleyen Tavilo lu, “G da sektöründen umdu umu bulamad m. Bu alana bir daha girmem” diye konu uyor.

Ço u zaman piyasa artlar tam olu - madan ve regüle olmayan sektörlerde yap lan yat r mlar hüsranla sonuçlanabiliyor. 2000’li y llar n ba nda piyasa artlar olu - mad için yapt yat r mda umdu unu bulamayan patronlardan biri de Index Grup’un CEO’su Erol Bilecik oldu. Bilecik, i hayat nda umdu unu bulamad yat r m n hikayesini öyle anlat yor: “2000’li y llar n ba nda, Türk Telekom’un özelle tirilmesini takiben yap lan bir telekom lisansla-

SEKTÖR OLUMSUZ ETK LED

“UYGUN ORTAM OLU MADI”

KR T K SEKTÖR

ERKAN TOZLUYURT

Bugüne kadar yat r m bankac l ve varl k yönetimi alanlar nda pek çok yat r m m z oldu. Bir giri imci olarak tüm giri imlerimizden ve yat r mlar m zdan ayr ayr heyecan duyuyorum. Ancak yat r mlar m aras nda yer alan portföy yönetimi konusunda henüz yeterli büyümeyi elde edemedik. Bunu genel olarak sektörün dinamiklerine ba lamak gerekiyor.

Bugüne kadar maalesef bankalar n d nda ba ms z portföy yönetim irketlerinin büyümesi için uygun ortam ve artlar sa lanamad . Bu nedenle ba ms z portföy yönetimi sektörü maalesef yeterli miktarda geli im gösteremedi. Yak n zamanda elektronik fon al m sat m platformu TEFAS’ n faaliyete geçmesiyle haks z rekabet ortadan kalkt nda bu yat r m m z n da di er yat r mlar m z gibi ba ar l olaca na eminim.

Türkiye’de fonlar n büyümesi ve bu fonlar n do ru bir ekilde yönetilmesi gerekiyor. Ancak maalesef bu alandaki yasal zorunluluklar ve uygulamalar düzenlenemedi i ve rekabet ko ullar sa lanamad için yat r mc n n ilgisi yeterli oranda çekilemedi. Bu nedenle Türkiye’de portföy yönetim sektörü maalesef son 10 y lda ülkenin geçirdi i ekonomik dönü üme paralel bir geli me sergileyemedi. Yönetilen fon büyüklü ünün GSY H’ye oran dünya ortalamas n n oldukça alt nda kald . ma modelinde yat r mlar m z oldu. Fakat telekomünikasyon sektöründeki serbestle menin yeterince oturmad bir süreçte yapm oldu umuz yat r mlardan geri ad m atmak zorunda kald k.”

Benzer ekilde Sabanc Holding de bili im sektörüne erken girip pazar n liberalle mesinin gecikmesinden dolay umdu unu bulamay p ç kmak zorunda kald . Bugün Esas Holding’in CEO’su olan Ça atay Özdo ru, Sabanc Holding’de görev yapt 2002-2005 y llar aras nda telekomünikasyon sektöründe liberalle menin gecikmesinden dolay Sabanc Grubu’nun bili im sektöründen umdu unu bulamayarak ç kt n söylüyor.

BAŞARISIZLIĞI GETİREN FAKTÖRLER

Uzmanlara göre irketler farkl alanlara girdikçe beklentilerini yakalama oran ciddi biçimde azal yor. Peki yeni girdikleri i lerde umduklar n bulamayan irketler nerede yanl yap yor? Uzmanlara göre yeni girilen sektörlerde ba ar s zl n temel nedenleri aras nda ilk s rada kurumun kendisi var. Fizibilite plan n n yap lmamas , “moda” diye yeni i lere girilmesi beklentilerin gerçekle memesine yol aç yor. Yanl yerde ve zamanda yat r m yapmak da ba ar s zl getiriyor.

Grant Thornton Türkiye Ba kan Aykut Halit, “F rsat kaç rma endi esiyle gere inden h zl ve haz rl ks z ba lanan i ler her zaman her ortamda yat r mc lar için risk olu turuyor” diyor.

Y ld z Holding de zaman ndan önce yat r m yap p umdu unu bulamayan büyük holdinglerden biri. Y ld z Holding Ba kan Yard mc s Ali Ülker, erken yat r m yapt klar fonksiyonel g da pazar ndan umduklar n bulamad klar için k sa sürede ç kmak zorunda kald klar n söylüyor.

Tem Dan manl k Genel Müdürü Dr. Erkan Tozluyurt da “Koç Grubu g da sektörünü, Y ld z Holding ise bankac l k sektörünü b rakt . Geçti imiz y llarda da Sabanc Holding DiaSA’y bekledi i ba ar y bulamad için satm t ” diyor. Tozluyurt’a göre yeni girilen sektörlerde ba ar s zl getiren temel nedenler aras nda sab rs zl k, gerekli yat r m yapamamak ve insan kayna n iyi yönetememek bulunuyor.

BAŞARI ORANI YÜKSEK Mİ?

Kimi gruplar ise deneyimli olduklar odak sektörlerinin d ndaki yeni alanlarda ba ar y yakalayam yor. EY Türkiye Dan manl k Hizmetleri Yönetici Direktörü Bülent Ozan, “Son dönemde in aat, tekstil ve di er belli ba l üretim sektörlerinde ba ar l olmu holdingler ‘moda’ diye girdikleri enerji, sa l k ve finans i lerinde umduklar n bulamad ” diyor.

Markal konut pazar n n aç k ara sektör lideri olan A ao lu’nun patronu Ali A ao lu da sanayi ve enerji

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.