“OTOMOTİV HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - YÜKSEL MERMER

yat r mlar nda istedi i sonuçlar elde edemedi. 90’l y llarda yapt in aatlar n tu la ihtiyac n kar lamak için Tekirda ’da üretim tesisi kurup sanayiye girdi ini söyleyen A ao lu, “Türkiye’de üreten hep cezaland r l - yor. Sanayi zor ve me akkatli bir i . Biz de daha sonra sanayiden ç kt k” diyor. A ao lu, son dönemde umdu u bulamad 2’nci sektörün ise enerji oldu unu söylüyor. Enerjide 1.300 megavatl k lisanslar oldu unu söyleyen A ao lu, “5 y ld r Seferihisar’daki rüzgar santralimizi ruhsat alamad m z için hayata geçiremedik. EPDK, sektördeki yat r mc lar n önünü kesiyor” aç klamas n yap yor.

Yeni yap lan giri imlerde ba ar oran ise en iyi ihtimalle yar yar ya… Türkiye’nin önde gelen start up yat r mc lar ndan Etohum’un kurucusu Burak Büyükdemir’e göre her iki yeni yat - r mdan en iyi ihtimalle biri ba ar l oluyor. Bugüne kadar yat r m yapt 40 giri imden 20’sinde ba ar l oldu unu belirten Büyükdemir, unlar söylüyor:

“Son 6 y lda 8 bin giri imciden ba vuru ald k. 8 bin ba vuru aras ndan seçti imiz 1.000 giri imciyle yüz yüze görü meler yapt k. Yat r m yapt m z 40 giri im aras ndan 20’si büyük ba ar lara imza att .”

EY’nin yapt ara t rmalar ise her 12 yeni giri imden sadece 1 tanesinin ba ar l oldu unu ortaya koyuyor. Ozan, “Ancak bu istatistikler start up’lar için geçerli. Bilinen ve yeni olmayan i kollar na yap lan yat r mlar için ba ar oran daha yüksek” diyor.

UZAYAN GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ

AL A AO LU Birçok büyük grubun yeni girdi i sektörlerde hayal k - r kl na u ray p hedeflerini gerçekle tirememesi yap - lan yat r mlar n geri dönü sürelerinin uzamas ndan da kaynaklan yor. Servotel Ba kan Yard mc s Ayla Heyfegil, en çok tercih edilen yat r m alanlar ndan AVM ve turizmde ciddi biçimde geri dönü lerin uzad n , bu durumun yat r m yapan birçok grubun umdu unu bulamamas na yol açt n söylüyor.

Tem Dan manl k Genel Müdürü Dr. Erkan Tozluyurt da “Bazen irketler, yeni bir sektöre girmenin heyecan yla olsa gerek yat r m n geri dönü ünün eski zamanlardaki gibi k sa sürede olmas n bekliyor. Baz sektörlerde azalan te vikle bunun gerçekle mesi çok zor bir durum” diyor.

Dr. Ramazan Akta da son dönemde yat r m n geri dönü lerinin uzamas n n yat r mc lar hayal k r kl na u ratt n söylüyor. Akta , bu yeni duruma irketlerin al mas tavsiyesinde bulunuyor. Ona göre pek çok grubun yat r m yapt enerji sektöründe de yat r m süreleri eskiye göre ciddi biçimde uzam durumda. Birkaç y l önce enerji yat r mlar n n 2 y lda finanse edildi ini ancak son dönemde bu sürenin 5 y l n üzerine ç kt n söyleyen Akta , “Türkiye’de i dünyas n n 15 y ldan sonra kâra geçmeye al mas laz m” diyor ve ekliyor: “Her zaman yeni bir sektöre ilk girenler daha avantajl oluyor.” Bülent Ozan da enerjide 2000’li y llarda 2 y l olan yat r m n geri dönü lerinin son dönemde 12 ila 14 y l aras na uzad n söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.