İNOVASYONA DESTEK VERİYOR

Capital (Turkey) - - DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER -

NEWTON KAT P ÇELEB FONU

Newton Katip Çelebi Fund, yeni bir giri im. Eylül ay nda kuruldu. B S ve TÜB TAK taraf ndan imzaland . Bu fondan Brezilya, ili, Çin, Kolombiya, M s r, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Meksika, Filipinler, Güney Afrika, Tayland, Türkiye ve Vietnam

faydalanabilecek. 5 y l içinde her y l 75 milyon sterlin fon sa layacak.

YILLIK 4 M LYON STERL N

Sadece Türkiye için y ll k 4 milyon sterlin fon verilecek. TÜB TAK da bu kadarl k bir fon sa layacak, yani toplamda 8 milyon sterlinlik fondan bahsediyoruz. Bu fonun amac , bilim ve inovasyon konusunda ngiltere ve Türkiye aras ndaki ekonomik geli meyi sa layacak ortakl art rmak. Burslar kanal yla da her iki ülkenin insanlar n bilimsel

alanlarda çal maya te vik ediyoruz. araya getirmek. Bu zirvenin hedefi, teknoloji konusundaki Türk start-up’lar ngiltere’ye götürmek. Bu güzel bir etkinlik, çünkü birçok irket ngiltere’de yat r m yapmak ister. Aster Tekstil, Halk Yat r m, Greaks, Hanur International gibi irketler ngiltere’de yat r m yap yor. Ayn zamanda ngiliz irketleri de gelip Türkiye’de yat r m yap yor. Buradaki ili kinin amac , her iki taraf n daha çok para kazanmas . Ortada kazan-kazan ili kisi var.

Tüm bu kampanya ve etkinliklerin nas l bir sonuç yaratmas n bekliyorsunuz?

Bizim global stratejik hedeflerimiz var. Örne in 2015’e kadar ngiltere ile Türkiye aras ndaki ticareti 2’ye katlamak istiyoruz. Tüm etkinliklerin amac bu. Ayn zamanda her iki ülkenin insanlar aras ndaki ileti imi art rmak istiyoruz. Özellikle bilim, ara t rma ve e itim konusunda ili kiyi art rmak amac nday z. Sadece ekonomik olarak de il ayn zamanda AB’ye kat l m konusunda da yard mc olmay istiyoruz. Türkiye’nin daha demokratik ve daha istikrarl olmas n hedefliyoruz. Biliyorsunuz ngiltere, her zaman Türkiye’nin AB’ye kat l m konusunda en destekçi ülkelerden biri oldu. Bu gerçekçi bir hedef ve desteklemeye devam ediyoruz. Biz ayr ca böylesi zorlu bir co - rafyada güçlü bir demokrasiye sahip bir ülke olarak Türkiye’ye önem veriyoruz. Bu anlamda da i - birli imizin bizim için anlam büyük. Bu i birli inin tüm bölgeye örnek olmas n istiyoruz.

GREAT kampanyas önümüzdeki dönemlerde de devam edecek mi?

Evet, devam ettirece iz. Fonlar m z faaliyetlerini sürdürecek. Bugüne kadar ald m z sonuçlar çok iyiydi. Geçti imiz y l yarat c l k konusunda etkinliklerimiz oldu. Bu konudaki dünyadaki ilk etkinli imizdi. Bu etkinlik için ngiltere’den ve Türkiye’den yüzlerce kat l m oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.