4 SEKTÖRDE SON DURUM

Capital (Turkey) - - PERAKANDE - SEM H EFTAL Kahve zincirleri de giri -çıkı açısından hareketli. Gloria Jeans çıkanlardan. Caribou Coffee ise 3 yıl önce Al-Sayer ile Yıldız Holding’in yüzde 50-50 ortaklı ıyla Türkiye’ye geldi.

DER DEK REKABET

Matra Yönetim Kurulu Üyesi ERDAL MATRA , deri perakende pazarına ili kin u yorumu yapıyor: “Marka bilinirli i yüksek ve ma azala mı 10 kadar yerli, 10-15 kadar da yabancı var. Son yıllarda yerli oyuncu sayısında çok fazla de i iklik olmadı ama görünürlüklerini hiç olmadı ı kadar artırdılar. Yabancı markalar ise uzun süredir Türkiye pazarına ilgi gösteriyor.”

ZÜCCACİYE DÖNÜŞTÜ

SERAM KTE DURUM

Ece Holding’in banyo markası ISVEA’nın genel müdür yardımcısı YAKUP FIRAT, seramikteki geli meleri özetliyor: “Türkiye, vitrifiye seramik sektöründe Avrupa’nın lideri. Pazarda markalı üretim yapan 15’e yakın irket var. Son dönemde pazara 2 yabancı, 2 yerli üretici katıldı. Yabancı markalar Türk yapı sektörünü halen çok yakından takip ediyor. Yeni markalar, birle meler, anla malar kaçınılmaz.” gelirin artmas , tüketicinin bilinçlenmesi ve ehirle me nedeniyle pazar her geçen gün büyüyor. Tabii ki yeni oyuncu say s da art yor. Hareket sürecektir. Oyuncu say s n n artmas rekabete, rekabetin artmas ise sektörün geli imine katk sa layacakt r.” H zla kabuk de i tiren sektörlerden biri de züccaciye. Modern perakende kanallar n n artmas yla zincirdeki üretici-toptanc ili kisi tamamen de i ti. Pazarda, h zl bir konsolidasyon beklentisi hakim. Ayr ca yeni yabanc giri leri bekleniyor. Esse Yönetim Kurulu Ba kan ve CEO’su Semih eftali, dönü ümü öyle özetliyor:

“Pazar m zda 20’ye yak n zincir ma aza var. Bunlar n yar s çok önemli oyuncular. Karaca, Bernardo, Korkmaz, Pa abahçe, Crate&Barrel... Son y llarda sektör konsolide oluyor. Yak n zamanda Karaca, Jumbo’yu ald . Baz markalar, ikinci bir marka ç kar yor. Örne in Bernardo, Biev’i ç kard . Bizim de 2’nci marka dü üncemiz var. u anda pazar genel olarak büyüyor. Klasik kanalda azalan sat , modern kanala yans yor. O yüzden çok fazla rekabet yok, hepimiz büyüyoruz. Önümüzdeki dö- Hareketli alanlardan biri, yeme-içme sektörü. Simit Sarayı cra Kurulu Ba kanı ABDULLAH KAVUKÇU, u yorumu yapıyor: “Yeme-içme sektöründen pay alan herkes birbirinin rakibidir. Önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı yeni oyuncular girece i gibi ba arısız olanlar da pazardan çekilebilir.”

Lavazza Pazarlama Direktörü ORHAN CAN’ın yorumu öyle: “Pazarda ube sayısı 10’un üzerinde olan 15 kadar marka var. Son dönemde yerel markalar zincir olarak büyümeye ba ladı. Yeni yerli veya yabancı markaların giri i olacak, mevcut markalar da birle erek büyüyecek. ube sayısı 100’ün üzerine ula an her yerel marka yabancıların ilgisini mutlaka çekiyor.” nemde sektör büyüyecek, markalar ölçe i daha da yukar lara ta y p yurtd na aç lmak için kendi aralar nda ya birle ecek ya ortakl k kuracak.”

Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca da eftali ile ayn fikirde. “Yayg n ve sistematik perakendecilik yapan 3-4 marka var fakat son birkaç y l içinde yeni oyuncular n da girmesiyle marka say s 10’u geçti” diyen Karaca’n n görü leri öyle:

“ irketler birbirilerini motive etti ve rekabetin etkisiyle birkaç yerli firman n ma azala mas h z kazand . Create&Barrel’in ülkemize gelmesi rekabeti ba ka bir boyuta ta d . Galeries Lafayette’in gelecek olmas ise oyunun kurallar n ciddi etkileyecek. Yat r mc ilgisi de var. Belli bir hacme ula an markalar n, yerli ve yabanc yat r m gruplar taraf ndan takip edildi ini biliyoruz. Bu birliktelikler rekabeti daha dinamik hale getirecek.”

AKSESUAR HAREKETLİ

Tak ve aksesuar ma azac l ise henüz yolun ba nda olan kategorilerden. Pazarda irili ufakl 30 kadar markadan bahsetmek mümkün. Sektörün önemli oyuncular ndan So Chic’i bünyesinde bar nd ran Sezgin Group’un yönetim kurulu ba kan Hakan Sezgin, pazar n dinamiklerini ve beklentilerini öyle özetliyor:

“Aksesuar perakende ma azac l olarak bakt - m zda say s z oyuncudan bahsedebiliriz. Ama marka diye sordu unuzda durum de i iyor. Markala ma oldukça az say da. Aksesuar, son derece büyük f rsatlar olan ama sa lam bir altyap kurmad n zda bir o kadar riskli bir alan. Nitekim bu f rsatlar gören çe itli ak ll oyuncular, bu alana giri yapsa da konunun zorlu undan dolay vazgeçebiliyor. Kimi ise yava yava ilerliyor. Perakende pazar her alan yla durmaks z n geli iyor. Aksesuar alan nda da yeni yat r mc lar olacak-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.