MÜŞTERİ DEĞİŞTİ

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

CNN TÜRK, tam 15 y l önce Do an Yay n Holding bünyesinde hayata geçti inde Türkiye’de haber yay nc l henüz yolun çok ba ndayd . O günden bugüne dek haber kanallar n n say s neredeyse iki elin on parma na ula rken, CNN TÜRK de sektörle birlikte büyüdü. Bugün reyting listesinde en çok izlenen haber kanal konumunda. Tarafs z yay nc l n yan nda ötekilerin de sesi olmay odaklar na koyduklar n belirten CNN TÜRK Genel Müdürü Bar Tünay, özellikle son y llarda geldikleri noktadan memnun. 15’inci y l nda kanal n kulvar nda lider oldu unu söylüyor. Teknolojiyle birlikte evrilen yeni habercilik konusunda da öne ç kt klar n n alt n çiziyor. CNN TÜRK Genel Müdürü Bar Tünay, son dönemde kanal n ya ad - de i imi, yeni yay n dönemine nas l bir giri yapt klar n ve son 15 y lda CNN TÜRK’ün nereden nereye geldi ini Capital’e öyle de erlendirdi:

Bu y l 15’inci y l n z. Bu duruma özel olarak neler yap yorsunuz?

Asl nda birçok ey haz rlad k ama gündem çok kar k oldu u için hepsini ertelemek durumunda kald k.

Peki yeni yay n döneminden bahseder misiniz? Sizin için nas l bir ba lang ç oldu?

Televizyon kanallar aras nda çok ciddi ve sert bir rekabet var. Bizim ans m z, çok oturmu bir ak am ku a m z n olmas . Y llard r Ahmet Hakan, irin Payz n ve Mesut Yar’ n haz rlad prog-

YEN S STEM

Bizim bir anda izleyici yap m z de i ti. Eskiden AGB vard , TNS geldi. zleyici evreni tamamen de i ti. Biz eskiden güzel bir semtte ni bir restorand k. Sonra bir sabah uyand k, restorandaki mü terilerin tamam gitmi , be enileri, e itim yap lar ve gelirleri farkl yepyeni mü teriler gelmi . Bu medyada hepimizin problemi.

ARTIK GEL R ÖNEML

Bir önceki denek yap s nda e itim seviyesi çok daha önemliyken imdikinde gelir yap s daha önemli. Belki reklamveren aç s ndan daha do ru olabilir ama tüm TV sektörü bocalad . Daha önce tutmayan i leri tekrar denemeye ba lad k. ramlar gayet iyi gidiyor. Prime time’da fazla bir ey yapmam za gerek kalm yor. Biz de bundan sonras nda sadece ufak tefek dokunu lar yapaca z. Gün içinde birtak m de i iklikler yap yoruz. Yeni yay n dönemiyle birlikte Emin Çapa’y biraz farkl bir kimlikle görmeye ba lad n z. Emin çok birikimli bir isim dolay s yla onu sadece ekonomide s n rlamak istemedik. Pazartesi’nden Per embe’ye 16.00 ku a n Emin’e emanet ettik. Bu programlar n hepsini parça parça internette de yay nlamaya devam ediyoruz. Gündemin aras nda s - k an inovasyon, teknoloji, uzay, tarih gibi ilginç konular Emin bizlere aktaracak. lk program n reytingleri de oldukça güzel. Bunlar n d nda CNN TÜRK’te art k birçok ey oturmu durumda oldu u için çok fazla de i tirmek de do ru de il. Hangi kanallar rakip olarak görüyorsunuz? Evinde TV seyreden izleyicilere herkes kendini be endirmeye çal yor. Baz kanallar bunu dizi filmlerle yap yor. Bizim gibi tematik kanallar da kendi temalar yla rekabet etmeye çal yor. Gündeme göre bazen tematik kanallar yani haber kanallar çok öne ç k yor. Gündeme göre spor kanallar öne ç k yor. Kendi içimizde haber kanallar aras nda da rekabet var ama zaman zaman ulusal kanallardan da reyting çald m z oluyor. Türkiye’de en son seçimlerde biz en çok seyredilen 2’nci kanal olduk. Yani herkes rakip. Sadece TV de il internet de...

Marka imaj olarak bak ld nda CNN TÜRK neyi temsil ediyor?

Y llard r hiçbir haberimiz yalanlanmad , dava aç lmad . Do ru, h zl ve derinlemesine haber veriyoruz. Bunun arkas nda haber merkezimizde çok ciddi kontrol mekanizmalar var. Mevcut konjonktüre bakt n z zaman öteki sesleri duyabilece iniz tek kanal CNN TÜRK.

Haber kanallar n izleyen kitle size göre yeterli mi?

Gündeme göre çok de i iyor. Gündemde çok s cak geli meler oldu unda haber kanallar - na bakan izleyici say s 2-3 kat na ç k yor. Normalde bu kadar haber kanal izlenmiyor. Prime time’da

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.