“BİZDEN KÜÇÜKLER REKABETTE ZORLANIYOR”

Capital (Turkey) - - REKABET - AL PANDIR Öte yanda hurdayı ithal ettikleri için onunla ba a çıkmaları da zor. Tabii rakiplerimizin hurda fiyatlarından negatif etkilenmesi bizim için olumlu bir durum ama di er taraftan bu Türkiye’nin de bir sorunu. Fazla bir kapasite kurulmu fakat b

70 dolar band n tutmaya devam edip, maliyet ve üretim optimizasyonunu mükemmel yapan marka olacak.”

LOJİSTİKTE EVLİLİK ŞART MI?

Neredeyse 2 binden fazla yerel oyuncunun yer ald lojistik sektöründe 1 ila 10 aras arac olan veya bin metrekareden daha küçük depoya sahip irketlere “küçük oyuncu” deniliyor. Lojistik Yönetim Dan man Atilla Y ld ztekin, “Toplam pazar potansiyeli 100 milyar dolar olan sektörde küçük oldu u için zorlanan çok say da irket var. Bunlar n oran n n yüzde 95 oldu unu dü ünüyorum” diyor.

Y ld ztekin’e göre bunlar hem ölçekleri küçük oldu undan hem i birle tirerek konsolidasyon yaratamad klar ndan zorlan yorlar.

CEVA Lojistik Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Fuat Adoran ise “Pek çok küçük irket nitelikli insan kayna eksi i, görev tan mlar n n belirsiz oldu u zay f organizasyon yap lar , günü kurtarma mant ve d kaynak kullanarak büyük ölçekli i lerden kaç nmalar

HURDADAN ÜRET M

TÜRK YE’N N SORUNU

ERDEM R

YÖNET M

Türkiye’de 50 milyon ton çelik üretim kapasitesi var ama bunun 35 milyon tonu üretiliyor. Erdemir ve Kardemir dı ındakiler elektrik ark ocaklarıyla cevherden de il hurdadan da üretim yapıyor. Bu yüzden hurda fiyatları nedeniyle zaman zaman rekabetçi olamıyorlar. Dolayısıyla ocaklarını kapatmak zorunda kalıyorlar. nedeniyle er geç iflasa sürükleniyor” diyor.

Çareyi ise ni ihtiyaçlara odaklanma ve yine irket birle melerinde görüyor. “Evlilik stratejileri ve büyük irketlerle i birli i de erlendirilmedi i sürece küçük oyuncular, sektör bask s ve rekabet ko ullar alt nda zaman içerisinde küçülecek” diyor.

Uluslararas Ta mac l k ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derne i (UT KAD) Ba kan Turgut Erkeskin de finansal yap lar n güçlendirmeyen, hizmetlerini çe itlendirmeyen baz küçük i letmelerin fiyat ve rekabet bask s kar s nda sektörden uzakla t n söylüyor. O da “‘Küçük olsun benim olsun’ dü üncesinin ötesinde, birle melerle gerçekle tirerek ‘kazan-kazan’ yakla m sektör için daha rekabetçi ve sürdürebilir yap lar ortaya ç karabilir” diyor. Y ld ztekin ise kara ta ma kanunu pazara giri i zorla t rd için küçüklerin gelecek 10 y lda pazardan çekilece ini ve büyüklerin hizmet ald tedarikçi/alt ta eron haline dönü ecekleri görü ünde.

SERAMİKTE SAYI AZALACAK

Büyük markalar n avantajl oldu u sektörlerden biri de seramik. Türkiye Seramik Federasyonu’nun verdi i bilgilere göre seramik pazar n n alt sektörleriyle birlikte dünyadaki büyüklü ü 220 milyon dolar, Türkiye’de büyüklü ü ise 4,5 milyon dolar. lk 5 üreticinin i in 1/3’ünden biraz daha fazlas na sahip oldu u tahmin ediliyor.

Creavit Seramik Pazarlama Müdürü Burak S. Çak r, seramik sektöründeki küçük oyuncular n yerli pazardan ald klar pay n yakla k yüzde 30 oldu unu söylüyor. Sektördeki büyük oyuncular, kanal ve ürün yap - s yla tüm mü teri segmentlerindeki ihtiyaçlar marka alg s , fiyat ve kalite beklentisiyle kar lamaya çabal -

KURULU

BA KANI

F YATLAR ZORLUYOR

Türkiye çok ciddi bir hurda ithalatçısı. 10 milyar dolara yakın bir ithalat var ve bu da cari açı ı negatif etkiliyor. Öte yandan hurda fiyatları yükselince bu oyuncular zor durumda kalıyor. Ayrıca elektrikle çalı tıkları için ve elektrik de bizde çok pahalı oldu u için, onları olumsuz etkileyen bir ba ka konu da bu oluyor.

HEPS B ZDEN KÜÇÜK

Yani bu kesim için hem hammadde ithal ve pahalı hem kullandıkları enerji pahalı. kisi toplandı ında rekabetçilikleri büyük oranda etkileniyor. Bunların hepsi çok küçük oyuncu de il. Yıllık üretim kapasiteleri 3-4 milyon tona kadar çıkanlar da var, 1-2 milyon ton olanlar da. Ama tabii hepsi bizden küçük.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.