“ALTYAPI PAYLAŞIMI SIKINTI YARATIYOR”

Capital (Turkey) - - REKABET - YUSUF ATA ARIAK Devlet eliyle kurulmu telekomünikasyon altyapı ebekelerinin kontrolü imtiyaz sözle mesiyle belirli bir zaman dilimi için yerle ik i letmeci irketlere devrediliyor. Bu yerle ik i letmeciler, sektörün rekabete açılmasına kar ı direnç gö

ORAN YÜZDE 8

HAKAN TUNA

SERBESTLE ME SIKINTILI

TELKODER

Ülkemizde telekomünikasyon sektöründe serbestle me yakla ık 12-13 yıl önce ba ladı. Bu süreçte 2001 yılında BTK kuruldu, 2004 yılında ise Türk Telekom özelle tirildi. Bugüne kadar geçen sürece bakılınca alternatif i letmecilerin sektör içerisindeki ciro açısından büyüklüklerinin ancak yüzde 8’ler seviyesine ula abildi ini görüyoruz.

Tuna, tüm bu zorluklarla küçüklerin büyük oyucular kar s nda ya ama ans n n yok denecek kadar az oldu unu söylüyor. Ona göre tek çözüm güç birli inde: “Birle meleri veya büyük irketlerin içinde pay almalar gerekiyor. Büyük firmalara yan malzeme ya da private label özel ürünler yapabilirler. Böylece varl klar n sürdürmeleri mümkün olabilecektir.”

FAKTORİNGİN YENİ HEDEFİ

Günümüzde 77 irketin faaliyet gösterdi i ve büyüklü ü 94 milyar TL olan faktoring sektöründe en büyük 5 irketin pazar pay yüzde 50 seviyesinde. Sektörde 2013 y l sonunda pazar pay yüzde 0,75’ten küçük olan 48 irket oldu u görülüyor. Finansal Kurumlar Birli i Ba kanvekili Zafer Ataman’ n verdi i bilgiye göre bu 48 küçük irket sektörün yüzde 13’ünü, toplam net kâr n ise yüzde 9’unu olu turuyor. Ayr ca pazar pay ndan ba ms z olarak yeni yasayla getirilen ve önümüzdeki y l öngörülen uyum süresinin dolaca 20 milyon TL’lik özsermaye s n r n n alt nda olan 34 irket bulunuyor. Bu irketlerin bir k sm için önümüzdeki dönemde ek sermaye yükümlülüklerinin do mas bekleniyor.

Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara, banka veya sermaye piyasalar vas tas yla kaynak yaratmalar k s tl ve maliyetli oldu undan küçük oyuncular n ço unun fonlamalar n özsermayeleriyle gerçekle tirdi ini söylüyor. Kara, “Fonlama taraf ndaki k s tl manevra olana yüzünden de bu irketler kurumsal ve ticari segmentteki mü terilerle i lem yapmakta zorlan yor” diyor.

Kara’ya göre küçüklerin rekabette kalabilmeleri ancak fonlama yap lar n maliyetlerini gözeterek yönet-

KURULU

GEÇ HAKKI YOK

BA KANI

En önemli konulardan biri yeni yer altı borusu dö emek ve içinden fiber kablo çekme hakkının (geçi hakkı) her i letmeciye e it olarak kullandırılması. Ancak Türk Telekom haricindeki hiçbir i letmeci kendi fiber ebekesini dö eyemiyor. Birçok ehirde i letmecilerin ba vuruları belediyeler tarafından reddediliyor veya fahi ücretler talep ediliyor.

BÜYÜKLER N PAYI YÜZDE 91

Bugün 32,3 milyar TL büyüklü ündeki sektörde ilk 5 oyuncunun (Türk Telekom, TTNet, Turkcell, Vodafone ve Avea) toplam ciro büyüklü ü içerisindeki payı yüzde 91. BTK raporlarına göre yetkilendirilmi i letmeci sayısı 574. Ancak bu i letmecilerin çok büyük bir bölümü hiç faaliyet gösteremiyor. Yine BTK raporuna göre resmi olarak 569, gerçek cirolara göre ise 35 küçük oyuncu sektörde yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.