“ALMANYA’DA DAHA ETKİNİZ”

Capital (Turkey) - - LOJISTIK - AT LLA YILDIZTEK N

NEREDE ETK NLER?

Türk lojistik irketlerinin en çok Almanya’da etkin oldu unu söyleyebiliriz. Özellikle Güney Do u Almanya, Orta Avrupa’da bulunmas nedeniyle co rafi olarak uygun geliyor. Türk firmalar Fransa, spanya ve ngiltere’de de tesisleri olmamas na kar l k ta mada pay alabiliyor. Polonya ve Çek Cumhuriyeti, Türk lojistikçilerin yeni yeni ilgisini çekmeye ba lad . Kuzey Irak’ta ise tesis açarak küçük ölçekli depolama yapan irketlerimiz var. Ancak bölgedeki kriz tabii ki i lerini aksat yor.

YEN PAZARLAR

Yeni dönemde yurtd yat r m aç s ndan öne ç kabilecek ülkelere bakarsak, gelecekte CIS ülkelerine, Gürcistan’a ve Rusya’ya aç lmay planl yoruz. Bu bölgelerle olan ticari ili kilerimiz artt kça lojistik operasyonlar da yay l yor. Geli ecek ülkelerden bir di eri de ran. Ambargonun kald r lmas yla bu pazar n da bizler için önemi artacakt r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.