“BÖLGESEL GÜÇ OLMAK İSTİYORUZ”

Capital (Turkey) - - LOJISTIK - ALTU HACIAL O LU

TLS LOJ ST K YÖNET M KURULU BA KANI

NELER YAPILDI?

2014 y l n 285 milyon TL ciroyla kapatmay planl yoruz. Bu rakam n 50 milyon TL’si, uluslararas hizmetler departman ndan gelecek. Uluslararas alanda öncelikli amac m z, geli en piyasalar do ru analiz edip bölgesel bir güç haline gelmek. Bu ba lamda Hong Kong projemizden oldukça iyi sonuçlar ald k.

HEDEF ORTADO U

Tüm Asya ülkelerini kapsayan stratejimiz sadece Türkiye var l yüklemelerde de il, Asya’dan tüm dünyaya yap lan sevkiyatlarda TLS markas n bir ad m öne ta mam z h zland rd . u anda Ortado u’da ofis açmak için fizibilitemizi bitirmi durumday z. 2015’in ilk yar s nda Dubai’de de yerimizi alaca z. TLS Lojistik olarak öncelikli hedefimiz, dünyan n neresinde olursa olsun bulundu umuz her noktada kalitemizi mü terilerimize ula t rmak. m z var. Yurtd yat r mlar m z , hedeflerimize hizmet edecek ekilde belirliyoruz.”

OMSAN’IN YURTDIŞI PLANLARI

Omsan Lojistik, yo un biçimde Avrupa ülkeleri, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortado u ve Kuzey Afrika’y kapsayan geni bir co rafyada varl k gösteriyor. irketin, bu bölgelere dönük tüm ta ma modlar n kapsayan uluslararas komple ve parsiyel ta mac l k hizmeti bulunuyor.

“Bugün a rl kl Avrupa olmak üzere 40’tan fazla ülkeye entegre lojistik hizmetler sunuyoruz” diyen Omsan Lojstik Genel Müdürü Osman Küçükertan, sözlerini öyle sürdürüyor:

“Karayolu ta mac l n n yan s ra demiryolu, denizyolu ve havayolu ta mac l kapsam nda da yurtd lojistik hizmetlerimiz var. Ayr ca Fransa, Rusya, Romanya ve Fas’ta irketlerimiz, Almanya’da irtibat ofisimiz, spanya’da Omfesa

OSMAN KÜÇÜKERTAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.