“İŞ HACMİMİZİN YÜZDE 90’I YURTDIŞI”

Capital (Turkey) - - LOJISTIK - AL TULGAR

isimli ortakl m zla entegre lojistik hizmetler sunuyoruz. Omsan’ n yurtd büyüme stratejisinin temelinde küresel bir irket olma vizyonuyla ba ar l bir ekilde esnek ve entegre lojistik hizmetler sunmak yer al yor. Bu kapsamda, her ülkenin yerel dinamiklerine göre esnek bir çal ma modeli stratejisi izliyoruz. Yurtd yat r mlarda geli mekte olan ekonomilerden belirli bir demokratik olgunlu a sahip ve siyasi olarak istikrarl say labilecek ülkeleri tercih ediyoruz. Bu kapsamda Kuzey Afrika, Orta ve Do u Avrupa, Uzakdo u ve Yak n Asya’da bulunan çe itli ülkelere yönelik i ve yat - r m f rsatlar n yak ndan izliyoruz.”

EKOL ORGANİK BÜYÜYECEK

Yurtd ndaki ilk yap lanmas n , 1996 y l nda Almanya’da gerçekle tiren Ekol Lojistik, s n r ötesinde iddial olanlardan… irketin bugün itibar yla Almanya, talya, Romanya, Bosna, Yunanistan, Ukrayna, Fransa, Ma- caristan ve spanya’da kendi ofisleri bulunuyor. irketin bu ülkelerde 100 bin metrekarelik tesisleri yer al yor. Yakla k 3 bin 500 araçl k filosu ve 6 bin civar çok uluslu çal an ile irket, Türkiye’nin ve Avrupa’n n öncü entegre lojistik hizmet sa lay c lar aras nda yerini al yor. Ekol Lojistik Ta mac l k Genel Müdürü Murat Bo , u bilgileri payla yor:

“Yurtd büyüme stratejimizin temelinde, Avrupa odakl yay lma ve geni leme var. Bundan sonraki süreçte özellikle Do u Avrupa olmak üzere yeni co rafi yay l mlarla hizmet a m z geni letmeyi hedefliyoruz. Avrupa’da faaliyette olan 9 irketimizin ciro toplam , Ekol’ün toplam cirosunun yüzde 10’luk k sm n olu turuyor. Önümüzdeki 3 y l içinde yurtd n n pay n n yüzde 30 olmas n amaçl yoruz. Yeni girilen pazarlarda büyümeyi hedeflerken, kom u pazarlarda da servis a - m z geni letmeyi planl yoruz. Gelecek 10 y lda lojistik sektöründe bölgesel en önemli oyunculardan biri olarak h zla büyümeye devam edece iz. Önümüzdeki 5 y l içinde yurtd operasyonlarda, y ll k ortalama yüzde 37’ler seviyesinde bir büyüme hedefimiz var. Bu sayede yurtd fonksiyonlar n pay n , 2020’de yüzde 30’lar n üzerine çekebilece iz. Büyümenin a rl kl organik olarak geli ece ini öngörüyoruz.”

SERTRANS KARADENİZ’E ODAKLI

Sertrans Logistics, 25 y ld r uluslararas parsiyel ve multimodal ta mac l k hizmetleri veriyor. irket, Avrupa’n n en önemli karayolu network a “System Alliance Europe”a üye olan ilk ve tek Türk irketi konumunda. “Bu güçlü network sayesinde Avrupa k tas n n

EN YO UN AVRUPA

Yurtd odakl hizmetler, i lem hacmimizin yüzde 90’ n olu turuyor. En s k ili kilerimizi Avrupa ülkeleriyle ya yoruz. 2012 son çeyre inde Lüksemburg’da Lüksemburg Devlet Demiryollar ile birlikte intermodal ta mac l k projemizi ba latt k. TriesteLüksemburg intermodal projemizin yat r m maliyeti 27 milyon Euro. ntermodal hatt m z, mü terimiz taraf ndan giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu nedenle filo yat r m na devam edece iz.

YEN PAZARLAR

Büyüme stratejimizin temelinde yurtd nda bölgesinde en iyi acentelerle i birli i yapmak var. Bu yat r mlar yaparken filomuzu ihtiyaçlar do rultusunda güçlendiriyoruz. Yine ihtiyaç olmas halinde depo-antrepo yat r mlar m z oluyor. Ekim 2013’te Japon Hitachi ortakl m zdan do an sinerjiyle Uzakdo u lojistik trafi imizi s kla t rd k. Bu y l n son çeyre i itibar yla karayolunda Rusya hatt n da açarak Avrupa’da tüm ülkelere, Kuzey Afrika’ya ve Türk Cumhuriyetleri’ne direkt hizmet verir noktaya geldik.

MARS LOJ ST K GENEL MÜDÜRÜ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.