HEDEFTEKİ ÜLKELER HANGİLERİ?

Capital (Turkey) - - LOJISTIK - Batu Lojistik Yönetim Kurulu Ba kanı TANER ANKARA,

tümüne hizmet verebiliyoruz” diyen Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Kele ’in verdi i bilgiler öyle:

“1998’den beri IATA ve FIATA, 2001 y l ndan beri de WCA (World Cargo Alliance) üyesiyiz. Dünyan n 200’e yak n ülkesinde, 1.800’den fazla noktaya hizmet veriyoruz. Yurtd yat r mlar m zda öne ç kan pazarlar, Avrupa ülkeleri. spanya, talya, Almanya, Fransa yurtd faaliyetlerini öyle özetliyor: “Uluslararas lojistik hizmetler, toplam ciromuzun yakla k yüzde 60’ n olu turuyor. Eylül ay nda Japon dünya devi Yusen Logistics, nci Lojistik’e ortak oldu. Bu yeni i birli iyle Türkiye’de ilk 10 lider lojistik hizmet sa lay c s aras nda olmay hedefliyoruz. Yurtd büyüme stratejimizin temelinde faaliyet gösterdi imiz ülke say s n art rmak var. Stratejik ortakl m z, bu noktada hedeflerimize daha h zl ula mam z sa layacak. Ortado u, Orta Asya ülkeleri, Balkanlar, Karadeniz ülkeleri ve Afrika ülkeleri hedef ülkelerimiz aras nda yer al yor.”

s n r ötesi büyüme planlar na dair u bilgileri veriyor: “Bu y l yurtd ndaki çal malar m z h zland rd k. Almanya’n n en köklü lojistik irketlerinden Nellen Quack/Greenline ile acentelik sözle mesi imzalad k. 26 farkl ülkeden, 42 farkl irketin bir araya gelerek olu turdu u, lojistik çözümler sunan IFA a n n bir parças olduk. Böylece Avrupa’da 26 ülkede ubemiz var gibi hareket edebiliyoruz. 2014 sonunda, toplam i hacmimizin yüzde 6’s n n yurtd hizmetler olmas n hedefliyoruz. Bizim için öne ç kan pazarlar, Almanya ve ngiltere. Ayr ca Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri’nde de büyümeyi planl yoruz.” ve Benelüks ülkeleri ba ta olmak üzere Kuzey Afrika ve Avrupa k tas nda 16 ülkede 63’ten fazla noktaya haftal k düzenli, kar l kl parsiyel ta mac l k hizmetini maksimum h zda gerçekle tiriyoruz. 2013 Ekim ay nda ba latt m z hizmetimiz IQ+ Shuttle (International Quick Service) ile ald m z yükleri, Avrupa’daki 6 ehre son derece iddial servis süreleriyle teslim ediyoruz. Barselona’ya 68, Münih’e 60, Milano’ya 58, Amsterdam’a 84 ve Brüksel ile Paris’e de 85 saatte karayoluyla ula mak, bugün lojistik sektöründe Avrupa’ya yönelik yap lm en önemli hizmet yat r mlar ndan birisi. Bu ürünümüz, özellikle karayoluyla ancak uçak h z nda ve süre garantili ta ma hizmeti isteyen uluslararas mü terilerimiz taraf ndan tercih ediliyor. Önümüzdeki dönemde Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya, Karadeniz ve Hazar’a k y s olan ülkeler, öncelikli hedeflerimiz aras nda yer alacak.” DURMU DÖVEN

nci Lojistik Yönetim Kurulu Ba kanı C HAN ELB RL K,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.