UPS AVRUPA’DA ATAMA

Capital (Turkey) - - LOJISTIK -

UPS, 32 y ld r ta mac l k sektöründe yer alan Jens Poggensee’yi UPS Avrupa’n n freight forwarding biriminde ba kan yard mc l görevine getirdi. Poggensee, yeni görevinde, irketin Avrupa, Ortado u ve Afrika’da 120’nin üzerindeki ülke ve bölgesinde freight forwarding hizmetlerinin stratejisi, performans ve gelir art ndan sorumlu olacak.

51 ya ndaki Poggensee, ta mac l k sektöründeki kariyerine 1981 y l nda ba lad ve Menlo Worldwide Forwarding irketinin sat n al nmas yla birlikte 2004 y l nda UPS’e kat ld . Bu tarihten beri ulusal ve bölgesel seviyede operasyon, sat ve pazarlama alanlar nda çe itli yönetim pozisyonlar nda bulundu. Poggensee, yeni görevinde UPS’in Brüksel, Belçika’da yer alan bölge merkezinde çal acak ve UPS Avrupa Ba kan Cindy Miller’a rapor verecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.