NAKLİYE DEVİ TÜRKİYE’Yİ SEÇTİ

Capital (Turkey) - - LOJISTIK -

FedEx Express, filosunda yer alan ve havada kalma süresini tamamlayan bir Boeing 727-200F model uça n Eski ehir Anadolu Havaliman ’nda gerçekle en bir törenle Eski ehir Anadolu Üniversitesi’nin havac l k bölümüne hibe etti. Bundan sonraki dönemde e itim amac yla yerde hizmet verecek olan kargo uça , ö renciler taraf ndan havac l k e itim programlar kapsam nda uygulamal e itim arac olarak kullan lacak. Söz konusu uçak, FedEx’in bir süre önce filosunda bulunan Boeing 727 tipi uçaklar emekli etmeye ba lamas ndan itibaren e itim ve ö retim için hibe etti i 80’inci Boeing 727 kargo uça olma özelli ini ta yor.

Teslim töreni s ras nda bir konu ma gerçekle tiren Anadolu Üniversitesi Dekan erif Kavsao lu, uça n yakla k 800 ö rencinin devam etti i üniversitenin havac l k program ndaki e itimi zenginle tirece ini belirtti. FedEx Express Uçak Sat n Alma ve Sat Direktörü David P. Sutton da emekli 727’lerin havac l k teknik okullar n n yan s ra havac l k müzeleri, kolluk kuvvetleri ve özel ola anüstü durum e itimleri için havalimanlar n n yang n bölümlerine hibe edildi ini belirtti. AVRUPA’NIN en büyük nakliye ve lojistik irketlerinden olan Avusturyal Gebrüder Weiss, stanbul’da ilk ubesini açarak Türkiye pazar na girdi. GW, yakla k 6 bin çal an , kendisine ait 162 ubesi ve y ll k 1,15 milyar Euro cirosuyla Avrupa’n n önde gelen lojistik irketleri aras nda yer al yor. irket Türkiye’de kara ta mac l , çok modelli lojistik çözümler, deniz ve hava ta mac l alanlar nda hizmetler sunacak.

GW Türkiye ubesinin Kafkasya ve Yak n Do u’ya bir köprü olaca n n alt n çizen Güney-Do u Avrupa / BDT Ba ms z Devletler Toplulu u Bölge Müdürü Thomas Moser, “Türk üreticiler 2008 y l nda ya anan son küresel kriz esnas nda güçlü ekilde Yak n Do u'ya yönelerek krizin olumsuz ekonomik etkilerini daha hafif bir ekilde atlatt . Nakliye sektöründeki Türk öncülerinin know how'lar bu vesileyle Do u'ya do ru büyüme gösterdi. GW bu network üzerinde de yap land rmaya gidecek. GW’nin stanbul‘daki ubesinin, Gürcistan’da 2013 y l n n sonbahar nda aç l yap lan lojistik terminali ile Güney Do u Avrupa ve

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.