CEVA “EN YEŞİL LOJİSTİK” ŞİRKETİ SEÇİLDİ

Capital (Turkey) - - LOJISTIK -

CEVA LOJ ST K, Shanghai’da yapılan 28. Asya Uluslararası Ta ımacılık ve Tedarik Zinciri Ödülleri’nde En yi Ye il Lojistik irketi Ödülü’nü aldı. Söz konusu ödüller, hizmet kalitesinde istikrar, inovasyon, mü teri ili kileri yönetimi ve güvenilirlik kriterleri göz önüne alınarak veriliyor. En yi 3PL ve En yi Ye il Lojistik irketi kategorisinde ödül alan Ceva Asya Pasifik Ba kanı Peter Dew, unları söyledi:

“Bu ödül, Ceva’nın mü terilerine daha ye il tedarik zinciri çözümleri sa lama konusundaki çabalarını tanıyan sektör tarafından verildi i için çok de erli. Ceva’da, sürdürebilirli e olan ba lılı ımız israfı azaltmamıza ve kârımızı mü terilerimizle payla mamıza yardımcı oluyor. Bu yakla ım, depo operasyonlarından ula ıma, tedarik zinciri çözüm tasarımlarından satın alma poliçemize kadar tüm i yapı süreçlerimize etki etmektedir” dedi. Kafkasya aras ndaki co rafi bo lu u dolduraca n dü ünüyorum” eklinde konu tu. Türkiye’deki operasyonda kara ta mac l n n ba na Mi el Yakop, deniz ve hava ta mac l n n ba na ise R dvan Demirhan getirildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.