Teknoloji planlamayı nasıl değiştirdi?

Capital (Turkey) - - MEDIAPULSE -

D J TAL KULLANIMLAR Reklam sektöründe medya planlama en önemli ayaklardan biri. Son y llarda reklam sektörü ciddi bir dönü üm geçirirken medya planlama cephesine bu de i imin nas l yans d n Mindshare Genel Müdürü Özer Sata ile görü tüm. MEDYA KARMASI TV hala sektörde çok önemli. Ancak tüketicilerin be enilerinde popüler bir yere sahip olan içeriklerle marka ihtiyaçlar n bir araya getirmek ve ortak paydada bulu turmak için planlamaya dijital kullan mlar entegre ederek geni letmeye ve etkisini art rmaya çal yoruz. Bu sebeple mü terilerimizin mecralar n farkl kullan mlara ne kadar aç k oldu u, ellerindeki medya karmas n n çe itlili i önemli hale geliyor. ONLINE’IN C ROSU u anda bütçe olarak ciromuzun yüzde 15’ten fazlas online projelerden olu uyor. Bu dönemde reklamda adaptasyonun önem kazand n da vurgulamak istiyorum. Bizim stratejimiz çerçevesinde ise medya planlama ve sat n alman n ba ar s art k datan n ve teknolojinin ne kadar iyi kullan labildi iyle do ru orant l . Pazar , tüketiciyi, marka için olas f rsatlar ve tehditleri anlamak medya planlama tarihinin ba ndan beri önemliydi. Ancak her eyin bu kadar dijitalize oldu u bir dünyadan elbette planlama da nasibini ald . GERÇEK ZAMANLI TAK P Art k planlamay ve sat n almay etkileyen pek çok parametreyi çok daha gerçek zamanl takip edebiliyor ve aksiyon alabiliyoruz. Hayat m zda art k ayl k, y ll k planlardan daha çok ya ayan ve kendini sürekli geli tiren, de i tiren bir planlama süreci var. Biz Mindshare’de bu yeni ‘Gerçek zamanl veriyi kullanarak pazarlama stratejisine, aktivitelerine ve yat r m na yön vermek’ vizyonuna adaptive marketing diyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.