Patlama kuşağı iletişimde göz ardı ediliyor

Capital (Turkey) - - MEDIAPULSE -

HARCAMA POTANS YELLER Nielsen’ n “Pazarlaman n en de erli jenerasyonu” ara t rmas na göre Amerika’da “bebek patlamas ku a ” (baby boomers) denilen yani kinci Dünya Sava sonras do an ve bugün 50 ya n üzerindekilerden olu an nüfus, toplam popülasyonun yüzde 40’ na denk geliyor. Bu ku aktakiler harcanacak net gelirin yüzde 70’ini temsil ediyor. Söz konusu son tüketiciye yönelik ürünler oldu unda da Amerika’da 50 ya n üstündekiler toplam harcamalardan yüzde 49 pay al yor. PARA HARCAMAYA HAZIRLAR X ku a 80’lerden beri ekonomiyi yönetiyor. Gittikçe ya lan yorlar. Emekliler ve emeklili e haz rlan yor. En sonunda harcad klar ndan daha fazla birktirmeye yöneliyorlar. Markalar aç s ndan müthi bir ekonomik s n f profili olu turuyorlar. LET MDEK PAYLARI Peki bu derece önemli bir kitleye yönelik yap lan reklam harcamalar toplam reklam harcamalar nda nas l bir role sahip? Ara t rmalar bu oran n yüzde 5’in bile alt nda oldu unu ortaya koyuyor. Yani birçok marka önemli bir f rsat kaç r yor. Oysa bu f rsat de erlendirmek için önlerinde geni bir yelpaze var. Bebek patlamas ku a önümüzdeki süreçte sa l k ürünlerini daha çok sat n alacak, finans ve emeklilik tavsiyelerini daha çok ara t racak, daha çok golf oynayacak. ONLINE VE MOB LLER Ara t rmaya göre patlama ku a da online ve mobil bir kitleden olu uyor. MarketingCharts’ n bir ara t rmas patlama ku a n n yar s ndan fazlas n n online al veri yapt n ortaya koyuyor. Bu ya grubu sosyal medyada da aktif. Facebook’ta oldukça zaman geçiriyor.Jenerasyonun Yeniden cad (Generation Reinvention) adl kitab n yazar Brent Green de “Bu ki iler sadece verandalar nda oturup, bahçelerinde oynayan torunlar n izlemek istemiyor. Onlarla birlikte olmak yeni nesil ileti im araçlar yla ileti im kurmak istiyorlar. imdi patlama ku a n n yeni deneyimleri gerçekle tirmesi daha çok zaman ve paras var” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.