Yükselen yeni nesil

Capital (Turkey) - - FAMILY BUSINESS - DAVID BORK

“Gelecek milenyumlarda. Bakış açıları ve katkıları,

aile şirketlerinin başarısında kritik ve

vazgeçilmezdir.”

ücrete raz olurlar.

Bu yükselen nesil, e itimini tamamlay p aile irketinde kendine yer aramaya ba lad nda, k demli aile üyelerine onlarla birlikte vakit geçirmelerini ve a a daki hususlar dikkate almalar n öneriyorum:

leti im Yükselen nesil, kaba emirlere tepki vermez. Cesaretlendirilmeye, yard mla maya ve takdir edilmeye tepki verir. En güzel tepki verdikleri ise diyalogdur. Size bir yönetici olarak onlara emir vermek yerine e itmenlik yapman z tavsiye ediyorum.

Kazanma Yükselen nesli aile irketine kazand rma sürecinde onlar ö renim y llar nda yar m zamanl veya s n rl süreli çal maya te vik etmeniz çok yararl olur. Yaz stajlar oldukça ba ar l birer araçt r. Bu sayede kendi irketlerinin de erini bilecek ve e itimlerini yeni bir evk ve odakla h zla bitirmeye te vik edileceklerdir.

Yönetim Bir yönetici olarak milenyumlara emretmeniz de il onlar e itmenizi öneriyorum. Bu nesil, sorumluluk ald kça bu i yeri de çok daha verimli ve esnek olacakt r. Orada bulunulmaktan haz al nan bir yer olacakt r. Silikon Vadisi’ndeki irketlerde milenyum ku a ndan çok say da çal an var. Buralarda içinde pingpong masalar n n oldu u dinlenme odalar , ara ö ün büfeleri, spor salonlar , kafeteryalar ve köpeklerinde girebildi i i istasyonlar na rastlayabilirsiniz. te tüm bunlar milenyumlar n etkile im tarz n besler.

Takdir Bu yükselen nesli canland rman n en iyi yolu, onlar takdir etmekten geçer. Çabalar n ve fikirlerini takdir edin ve s k s k tebrik edin. Vizyon irketinizin vizyonunu payla rken yükselen neslinizin hayallerini beslemeyi de unutmay n. Gelecekle ilgili hayallerini payla maya davet edin. Yeni hayaller ve yeni fikirler gelecek nesillerden ç kacak. Milenyum ku a ndan çok say da giri imci ç kmas bekleniyor. Aile irketleri, tüm aile üyelerinin bir araya gelip kendi hayallerini, gelecekle ilgili vizyonlar n ve ayn hizada durmak için at lmas gereken ad mlar payla abilecekleri ortamlar yaratmaktan fevkalade kârl ç kabilir. Gelecek milenyumlarda... Karar verme ve vizyon geli tirme süreçlerine dahil edilmeleri gerekiyor. Bak aç lar ve katk lar aile irketlerinin ba ar s nda hem kritik, hem de vazgeçilmez. ilenyum nesli, dünya sahnesinde gelece in en büyük demografik oyuncusudur. Esasen bebek patlamas ku a n n çocuklar olan bu gençler, yerkürenin dört bir yan ndaki irketlerin ve endüstrilerin yönünü veya eklini de i tirecek olan bir sonraki nesildir. Milenyumlar, daima ödüllendiren sevecen ebeveynlerle dolu, zengin bir dünyada büyüdü. Kendi evlerinde bilgisayarla büyüyen ilk nesildi. nternet dünyay onlar n aya na kadar getirdi. Sürekli çevrimiçiler ve elektronik cihazs z ya ayam yorlar. Sorunlar çözmenin yeni yollar n bulmak için kendi becerilerinden ve tutkular ndan faydalanan yard mla mac bir gruplar. Bu yüzden yöneticilerin çal ma tak mlar kurarken milenyumlar kendi akranlar yla bir araya getirmesi gerekir.

Milenyumlar, dünyay yeniden kuracak olan insanlard r ve bu yüzden üst düzey yöneticilerin onlarla kucakla malar ve kendi tak mlar na katmas gerekiyor. Herzberg, onlar için 1 numaral motivasyon kayna n n performanslar n n takdir edilmesi oldu unu belirtiyor. Milenyumlar n çal ma biçimleri, tam anlam yla böyledir ve yöneticiler de onlar n bu tercihlerinin kendilerinden bir önce gelenlerinkinden hiç de farkl olmad n kavramak zorundad r. Herkes takdir edilerek kendini geli tirir.

CIOInsight.com’da bebek patlamas ku a n n yüzde 65’inin kendi irketlerinin kendi de erlerini payla t na inand n , ancak milenyumlar n ise yüzde 75’inin kendi irketlerinin kendi de erlerini payla t na inand n yaz yor. Milenyumlar, kendi de erlerine sayg duyar ve kendilerine de er verilen bir i yeri aray içindedir. Onlar mobil olmaya e ilimli ve kendilerine uygun bir kariyer bulmak için s k s k i de i tirir. Kendilerine bir seçenek sunuldu unda kendilerine önem veren bir i için bazen daha dü ük bir

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.