SEÇİM NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARAŞTIRMA -

CBu y lki listenin zirvesinde, yenilenen imaj yla dikkat çeken Akbank var. Bankan n özellikle KOB bankac l na yönelik stratejisi, “Esnaf Karde li i” temal reklamlar ve yeni ürün geli tirme h z , y l n en etkili pazarlama aktivitelerinden biri oldu.

Mey çki, “zorlu ve k s tl pazar ko ullar na ra men” gösterdi i performans ile en ba ar l lar listesinde ikincilik koltu una oturdu.

Çok güçlü bir rakip kar s ndaki duru u, agresif fiyat politikas ve dikkat çeken kampanyalar yla farkl la an Pegasus ise listenin üçüncü s ras nda yer ald .

Zirvedeki pazarlamac lar n ortak özellikleri ise markayla tüketici aras nda duygusal ba kurabilme ba ar - s , inovatif CRM çal malar ve sosyal medya kullan m olarak öne ç kt .

Peki 2015’te nas l olacak? Türkiye’nin en ba ar l CMO’lar önümüzdeki y l hangi alanlara odaklanacak? Görünen o ki dijital dünyan n cazibesi hem tüketici hem markalar aç s ndan etkinli ini koruyacak. Alternatif kanallar, hassas bütçeleme, tüketici merkezli yarat - c CRM çal malar da önemini korumay sürdürecek.

DEVİR DİJİTAL DEVRİ!

Pazarlama yöneticilerinin yeni y l ajandas nda öne ç - kan ilk ba l k, dijital pazarlama… Nedenini anlamak için ise rakamlara bakmak yeterli. IAB Türkiye’nin 2014 Ocak-Haziran verilerine göre dijital reklam yat r mlar , ilk 6 ayl k dönemde 2013’ün ayn dönemine göre yüzde 20,1 büyüdü. Pazar, sadece 6 ayl k toplamda 650 milyon TL’ye ula t .

Özellikle bankalar, bu konuda en i tahl sektörlerden. 2015 ajandas nda dijital bankac l k kanallar n n daha da öne ç kaca n do rulayan Denizbank Yönetim Hizmetleri Grubu Genel Müdür Yard mc s Tanju Kaya’n n de erlendirmesi öyle:

“Dü en kârl l dikkate al nca, dijital bankac l k kanallar verimlili i art rma ad na en etkin sat a m z

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.