BÜLENT O UZ

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARAŞTIRMA - / AKBANK KOB BANKACILI INDAN SORUMLU GMY

SAM M YET

2014, Akbank KOB bankacılı ı için “Esnaf Karde li i” yılı oldu. Ürünlerimizi yalnızca esnafın ihtiyacını kar ılayacak ekilde de il, onunla aynı dili konu up aynı kültürün bir parçası olacak ekilde tasarlıyoruz. Örne in, esnafın ihtiyacını çözecek ilk ürün oldukça teknik bir isme sahipken, bunu “Oldu unda Öde Kredisi” olarak de i tirdik. 2015’te de samimiyeti pazarlama ileti imi stratejimizin merkezine koyaca ız.

TEKNOLOJ

Dijital devrimi ya ayan pazarlamacılar olarak, hedef kitlemiz ne olursa olsun de i en dünyaya ayak uydurmak durumundayız. Akbank Direkt im’in lansmanını yaparak esnafı teknolojiye bir adım daha yakla tırdık. Özellikle gerçek ki i ahıs firmalarının hem bireysel hem ticari ürün kullanıyor olmalarından hareketle, tüm bankacılık i lemlerini yapabilecekleri bir platform olan Akbank Direkt im hakkında çok güzel geri bildirimler alıyoruz. 2015’te esnafı teknolojiye daha da yakınla tırmayı hedefledik.

YEN ÜRÜNLER

Daha çok bireysel taraf için alı ık oldu umuz alternatif da ıtım kanallarından ürün ve hizmet eri imini, KOB mü terileri için geli tirme yönünde ciddi adımlarımız var. Dı ticaret mü terileri öncelikli hedef kitlelerimizden biri olacak. Danı ma hattımız ve halen raflarımızda bulunan dı ticaret ürünlerimizle çok önemli adımlar atmayı planlıyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.