VESTEL’İN 2015 AJANDASI

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARAŞTIRMA - Vestel dünya teknolojisini ula ılabilir fiyatlarla tüketicisine sunuyor. Dolayısıyla markamızı “akıllı tercih” olarak konumlandırdık. 2015’te “Vestellenen” tüketicilerimizin hikayelerini kullanarak “Vestellenmenin” ne anlama geldi ini anlatmayı hedefliyor

Coca-Cola Türkiye Gazl çecekler Genel Müdürü Sedef Sal ngan ahin, “Pazarlama stratejilerimizde geleneksel yap daki tüm süreçleri geli tiriyoruz. Yeni araçlar ve yeni süreçlerle interaktif medyaya, yeni tüketim al kanl klar na ve düzenine göre tekrar organize olu- yoruz. Deneyimsel pazarlama yöntemlerine yat r m yaparak ve a zdan a za yay lacak hikayeler sunarak her türlü içeri i payla labilir hale getirmeye devam edece iz” diye konu uyor.

Hepsiburada.com Pazarlama Bölüm Ba kan Özgür Do an, mobil hizmetlere odaklanacaklar n n alt n çiziyor ve ekliyor:

“2015 ajandam zda öncelikli konular n ba nda, kullan c lar aras nda giderek yayg nla an mobil al veri deneyimine yat r m yapmak ve buna ba l olarak mobil ileti im geliyor. Bununla birlikte CRM, kullan c deneyimini iyile tirmek ve ki iselle tirmeye yönelik çal - malar gündemimizin üst s ralar nda yer alacak.”

“Veriye dayal analitik pazarlama ve dijitalle me, gündemimizin ana ba l olacak” diyen Bankas Genel Müdür Yard mc s Yalç n Sezen ise unlar söylüyor: “Bireysel bankac l ktaki son yasal geli meler sonras nda mü teri ili kileri yönetiminde effafl k daha ön planda olacak. ube d kanallar n, mobil bankac l n a rl artacak. Dijital dünyadaki geli melere uyumlu olarak bu alandaki mecra kullan m ço alacak.”

İNOVASYON ATAKLARI

novasyon, farkl la ma ve ürün geli tirme, pazarlama yöneticilerinin bir di er odak noktas . Yenilikçi ürünleriyle fark yaratan markalardan Samsung Electronics Tür-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.